נגישות

כללי

פורטל תאזמן מחברת וליגר אייפי בע"מ (להלן: "האתר") מציע את השירותים והמידע שבאתר בכפוף לתנאים המופיעים להלן. הגולש באתר מתחייב שלא לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע באתר, בתאזמן או בכל משתמש אחר המופיע באתר, או בגולשים אחרים. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו באמצעות כל מחשב או אמצעי תקשורת אחר, בין באמצעות רשת אינטרנט ובין באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר.


תאזמן תעניק למשתמש את השירות הרלוונטי לפריטים שרכש, בכפוף לפירעון מלוא התמורה בגין השירות, וכן לעמידה בתנאי חבילת שירות ובתנאיו של תקנון זה. תאזמן עשוי לעדכן הוראות תקנון זה מעת לעת, ועל המפרסם מוטלת האחריות לוודא כי המודעות והתכנים אותם הוא מפרסם עומדים בהוראות התקנון המעודכן.

 

תאזמן ומפעילי האתר רשאית לעדכן תנאים אלה בכל זמן על ידי עדכון פרסום זה. עליך לבקר בדף זה מעת לעת על מנת לבדוק את התנאים שיחולו באותה עת משום שהם מחייבים אותך. המשך שימוש במערכת תאזמן במשך שלושה (3) ימים מרגע עדכון תקנון מהווה אישור להסכמה על שינויים החלים בתקנון האתר.

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר. 


הגבלת אחריות 
בשום מקרה אתר תאזמן לא יהיה אחראית לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים, או לכל נזקים או פיצויים אחרים מכל סוג ומין, אפילו אם נמסרה הודעה מוקדמת לתאזמן על האפשרות של נזקים אלה, בין בתביעת רשלנות, בחוזים או על פי כל דוקטרינה אחרת להטלת אחריות, בין אם בקשר לשימוש, לחוסר היכולת להשתמש, או לביצוע, של המידע, השירותים, המוצרים והחומרים הזמינים מאתר זה. 

השירותים באתר מוצעים לך כמות שהם (AS-IS). תאזמן אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי תאזמן ו/או כלפי החברה המפעילה בגין המידע והתאמתו לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד תאזמן ו/או החברה המפעילה ו/או כנגד מי מטעמם. השימוש במידע נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

יתכן והמידע והשירותים באתר יכילו טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיו כפופים, מעת לעת, להפרעות שונות. למרות שתאזמן עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים, אין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.


שליחת הודעות ע"י האתר:
באתר מופעלת מערכת לשליחת הודעות ע"י בעלי הקורסים הנרשמים לשירות (להלן: "המורה"). המורה המשתמש בשירות מצהיר בזאת כי שליחת ההודעות לנאמנים הינה על אחריותו בלבד וקיבל הסכמה ברורה ומלאה מצד המשתתפים בקורסים המנוהלים בעזרת המערכת או כל האחרים אותם יבחר המורה להוסיף רשימת המעוניינים בקבלת המידע הקשור לקורס (להלן "התלמידים") . אתר תאזמן לא יהיה אחראי למקרים בהם אחד הנאמנים יוטרד ע"י אחד או יותר נסיונות תקשורת (כגון מכתבים, מבזקי SMS וכדומה) אשר יישלחו לתלמידים. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק שניגרם לתלמידים עקב שימושו של המורה  בכתובת הדואר האלקטרוני, בטלפון או בפלאפון, בכתובת המגורים או בכל פרט מידע אחר של התלמיד אשר נמצא ברשותו של המורה.

על אף האמור לעיל, רשאים בעלי האתר בעצמם או כחלק משיתוף פעולה עם שותפיהם העסקיים, לשלוח למשתמשי האתר אשר נתנו הסכמתם לכך, או בהתאם לכל דין, חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעלי האתר, לרבות פעילויות הקשורות עם שותפיהם העסקיים (הן במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים והן לאחר סיומה). חומר כאמור ייחשב בכל מקרה כחומר שהתבקש על ידי המפרסם ולא כחומר שנשלח על ידי תאזמן ללא הזמנה. אם אין ברצונך לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכל להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, נחדול משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה.


זכויות יוצרים:
פורטל תאזמן הינו הבעלים הבלעדיים של זכויות היוצרים בתוכן המופיע באתר. שימוש בתוכן המופיע באתר יהיה שימוש הוגן וסביר, בהתאם לכללים הקבועים בדין. השימוש בתוכן המופיע באתר יהיה למטרות פרטיות בלבד. בכל מקרה, אין לעשות שימוש בחומר המוגן ללא ציון מקור המידע ומבלי לשמור על ערכו של התוכן. רק הסכמה מפורשת בכתב מבעלי האתר תאפשר שימוש בתוכן האתר. האחריות המשפטית על הפרטים הנוגעים לכל מורה הינה של הורה עצמו אשר נתן את הסכמתה לפרסום התוכן הספציפי אודותו (רשימת הקורסים המועברים, תנאיי רישום לקורסים וכדומה).


שמירת פרטיות:
פורטל תאזמן אינו מוסר את פרטיך לצד שלישי ללא קבלת הסכמתך המפורשת. יחד עם זאת, גולש השולח פרטיו דרך האתר או דרך טפסי יצירת קשר באתרי המורים הניבנים ע"י מערכת תאזמן יהיה מודע לכך כי ייתכן והגוף אליו שלח את פרטיו יעשה שימוש אחר בפרטיו. האתר אינו צד לפעולות אלו, ומסיר מעצמו את האחריות לכך.


שימוש בפרטים:
מידע אודות הגולשים, המורים ותלמידי המורים נאסף דרך קבע לצרכים סטטיסטיים ולצרכי הגנה על האתר. לא ייעשה שימוש במידע זה שיש בו כדי להפר את פרטיות הגולש, אלא אם ביצע הגולש הפרה של תנאי שימוש אלה או פעולה אחרת שיש בה כדי לפגוע באתר, בגולשיו או בשותפיו.


פרסומים באתר:
כל המידע באתר אודות המורים בו הוא באחריות אותם מורים עצמם ולא האתר. הגולש לא יוכל לבוא בטענות אל האתר במקרים של חוסר דיוק או הטעייה בחומר המפורסם ע'י המורים באתר או במודול חיצוני הנמצא באתר המורה והנערך בעזרת המערכת. המשתמש מצהיר בזו כי האחריות על השימוש בחומר מוטלת על כתפיו בלבד ובאחריותו לבדוק את נכונות הפרסום ועדכנותו. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע שהתוכן שבאתר אינו בבחינת ייעוץ או המלצה משתמעת. למען הסר ספק, המורה עצמו הוא המקור המוחלט והבלעדי לתוכן ולנכונותו, והגולש יבדוק אצלו את נכונות הפרסום. התכנים הנ'ל הינם מסחריים באופיים, והאתר אינו ממליץ או מעודד לרכוש מוצרים או שירותים אלה. למען הסר כל ספר, האתר אינו צד לשום עסקה בין הגולש (התלמיד) לבין ממורה כלשהו.


מודולים מושתלים:
כחלק מתפקוד המערכת נישתל קוד באתר של הלקוח (המורה). המשתמש מצהיר בזו כי האחריות על השימוש במערכת מוטלת על כתפיו בלבד ובאחריותו לבדוק את התאמתו של האתר שלו לצורכי המערכת. אתר לא יהיה אחראי לשום נזק שניגרם למורה ו\או אתר המורה  עקב שימושו במערכת תאזמן. 


קישורים מהאתר:
באתר קיימים קישורים (לינקים) לעמודים שונים באתרים חיצוניים ברשת האינטרנט. האתר אינו מפרסם את התכנים בעמודים אלה ואינו שולט או מבקר אותם. עצם ההפנייה לאותם עמודים ע'י האתר אינו מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, או חוקיותם של אותם תכנים. האתר אינו  אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש או ההסתמכות על אותם תכנים. האתר אינו מתחייב כי הקישורים (לינקים) שיימצאו בו יהיו תקינים ויובילו את הגולש לאתרי אינטרנט פעילים. האתר רשאי להסיר או להוסיף קישורים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.


פנייה למורים:

 

באתר מותקנת מערכת המשמשת להתקשרות בין גולש לבין המורה. חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכת זו לצרכי הצעת שירותים ופרסומים שונים לתאזמן או לכל גוף אחר המשתמש באתר, או לכל מטרה אחרת שאינה למטרה הקשורה להשתתפות בקורס בו התלמיד נרשם. השולח הודעות דרך האתר שלא למטרת השתתפות בקורס, מתחייב בזאת לשלם לבעלי האתר מיידית סכום של 3500 ש''ח עבור כל פנייה שנעשתה לצרכי פרסום שירותיו או הצעת שירותיו, זאת ללא צורך מצד בעלי האתר להוכחת נזק שנגרם להם כתוצאה מפעולה זו. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע את המפר בגין נזקים שגרם.

 


מדיניות החזרים/תנאי שימוש באתר:
בכל תשלום שהוא,יקבל המשתמש את השירות/מוצר אותו רכש באתר בהתאם לתנאים ולכללים המפורסמים באתר ובדף בו מבוצעת הרכישה בפרט. והיה ויבצע המשתמש תשלום בעבור רכישת מוצר/שירות כלשהו באתר ומסיבה כלשהי לא קיבל אותו בהתאם לתנאים ולכללים המופיעים באתר, יזוכה המשתמש בעבור תשלום זה ויקבל את כספו חזרה.

- בעסקה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי/המחאה, ינוכו מן ההחזר עמלת חברת האשראי
- עסקה שבוטלה, תחוייב בדמי ביטול בסך %5 מגובה העסקה או 100 ש"ח - הנמוך מבינהם.
- על מנת לבטל עסקה על המשתמש להודיע 30 יום לפני תאריך ביטול.
- עלות של תקופה בה משתמש עשה שימוש במערכת מחושבת לפי עלות שימוש חודשית (תוספת של 25% בחודש).
- חושב שימוש במערכת מתבצע לפי חודשים המלאים.
- במידה ובוצעו עבודות פיתוח למשתמש במסגרת רכישת חבילת שימוש (ללא תשלום נוסף עבור עבודות פיתוח עצמן או בהשתתפות לחקית של לקוח) תשלום עבור חבילת שימוש או חלק ממנה לא יוחזר גם אם משתמש מפסיק להשתמש במערכת לפני תום התקופה.
- לקוח שמשלם בכרטיס אשראי מסכים לשמירת פרטי חיוב עד סיום התקשרות עם תאזמן.
- לקוח מסכים שכרטיס אשראי שלו יחוייב אוטומטית על חריגה בחבילה 3 ימים אחרי קבלת התראה על חריגה בדף הראשי במערכת במידה והחריגה לא הוסדרה.
 

פיתוחים ייעודיים:

- למען הסר ספק, כל פיתוח שמבוצע לפי בקשה של לקוח גם בתשלום וגם ללא עלות הינו חלק בלתי נפרד ממערכת תאזמן וכל הזכויות היוצרים ובעלות שייכים לתאזמן.
- עלות המלאה של שעת הפיתוח לפיתוחים בתשלום - 350 ש"ח + מע"מ.


חבילות שירות באתר תאזמן:
המורה מצהיר כי ידוע לו שהמחירים להם הסכים במהלך השלמת ההזמנה באתר הם המחירים הקובעים לכל עניין ודבר, ולא יהיה כל תוקף לסיכום קודם או לסיכום בעל פה שיעשה המשתמש ו/או כל אדם המייצג את חברתו של המשתמש בתאזמן ו/או עם מי מנציגיה.

במקרה שהמורה לא יעמוד בתשלום כלשהו מתשלומיו, לפי פירוט החבילה שהזמין, ו/או שאתרו נסגר ו/או שהמשתמש הפסיק את פעילותו ו/או ניתן כנגדו צו או התראה בדבר פשיטת רגל או פירוק זמני או קבוע או מונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או הוטל כנגדו עיקול מכל סיבה, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם עם תאזמן, ותאזמן תהיה זכאית (אך לא חייבת) להפסיק את השירות כולו או מקצתו, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, וזאת לאחר שתיתן למורה התראה בכתב והמורה לא פרע את חובו ו/או תיקן את ההפרה, בתוך 5 ימי עסקים ממועד משלוח ההתראה. גם במקרה של הפסקת השירות ע"י תאזמן, כאמור בסעיף זה, ישלם המורה את מלוא התמורה עבור כל תקופת השירות כפי שהוגדר בחבילת שירות.

המורה מצהיר כי ידוע לו כי החבילה אינה ניתנת לביטול וכי הוא יחויב בתשלום מלוא התמורה, כמצוין בחבילת שירות, גם אם לא ינצל את מלוא השירות על פי חבילת השירות שרכש. מוסכם כי כל עוד ניתן השירות ע"י תאזמן, הורה אינו רשאי להודיע על רצונו בהפסקת השירות, אולם במקרה ועל אף האמור לעיל, מורה יגיש לתאזמן בקשה בכתב להפסקת השירות ותאזמן תמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את השירות, ישלם המורה את מלוא הסכום שהיה עליו לשלם עד למועד הפסקת השירות, לפי מחירון השירותים שיהיה תקף באותה העת בתאזמן. במקרה של אי אישור בקשת מורה להפסקת השירות, יהיה על המשתמש לשלם את מלוא התמורה על השירות על פי חבילת השירות אותה הזמין.

הקפאת מנוי לא תתאפשר אלא אם תאזמן תמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהודעה בכתב ומראש ע"י המורה.

המורה מצהיר כי ידוע לו שגם אם יחלוף זמן בין מועד תחילת תקופת השירות לבין המועד בו יחל להשתמש בשירות בפועל, מכל סיבה שהיא תלויה במורה, יהיה עליו לשלם את מלוא התמורה עבור השירות בגין מלוא תקופת השירות שהוזמנה.


המגבלות החלות על פרסום תכנים באתר:
המפרסם מקבל בזה על עצמו את כל המגבלות הללו, ומאשר בזה שלאחר בדיקה ידוע לו כי במודעה ובתכנים שימסור לפרסום אין תוכן כדלקמן:

א. כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר, וכן כל תוכן שלצד שלישי יש בו זכויות קנייניות כלשהן, למעט במידה והמשתמש השיג את הסכמתו הבלתי מותנית של הצד השלישי בעל הזכויות לפרסום התוכן.

ב. כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני או בוטה.

ג. כל תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין (לדוגמה בלבד, מודעות לשירותי זנות).

ד. כל תוכן המהווה לשון הרע או הפוגע בפרטיות.

ה. כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עמם.

ו. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms), ונדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), וכיו"ב.

ז. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

ח. כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב.

ט. כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני.

י. כל מידע העלול להטעות צרכן.

יא. כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אתר תאזמן בפרט.

יב. כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי רשת האינטרנט.

יג. כל תוכן שניתן לעשות בו פעולה או שימוש כדי לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן (לרבות מחשבי תאזמן עצמם).

ככל שהחוק מאפשר זאת, תאזמן אינה אחראית לתכנים שיתפרסמו באתר תאזמן או באחד אתרי המורים הרשומים לשימוש במערכת תאזמן. האחריות והחבות בגין נזקים שייגרמו בקשר עם או כתוצאה מפרסום תוכן מסוימים יחולו במלואם על המורה אשר מסר לפרסום את התוכן כאמור. המורה מצהיר ומתחייב כי ישפה את תאזמן, מיד עם קבלת דרישה בכתב, בגין כל תביעה, נזק, עלות, חבות או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד) שתידרש או תיאלץ תאזמן לשלם בקשר עם או כתוצאה מהשירות שהוזמן על ידי המפרסם, לרבות בקשר עם היות התוכן המפורסם מוטעה, אסור לפרסום, מזיק למחשבים, או מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי.


פיצוי ושיפוי:
הגולש המפר את תנאי השימוש או עושה פעולה כלשהי הפוגעת בבעלי האתר, במורים הרשומים בו או בגולשים אחרים, מתחייב בזאת לשלם לבעלי האתר את סכום הפיצוי שידרשו ללא צורך בהוכחת נזק שנגרם לבעלי האתר, אף במקרה שלא נגרם כל נזק. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע את המפר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

בכל מקרה, המשתמש פוטר בזאת את מנהליה ו/או עובדיה ו/או נושאי משרה ו/או הבעלים של האתר מאחריות כלשהי לרבות מאחריות אישית .

בכל מקרה של ביטול תשלום ע"י לקוח ללא הסכמה מצד בעלי האתר, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע את התשלום המלא לפי סכום חבילה חודשית (תוספת של 25%) וגם את כל התשלומים המגיעים לרבות התשלום המלא עבור כל הפיתוחים שבוצעו במיוחד ללקוח לפי עלות שעת הפיתוח המלאה שהושקעה בפיתוח.

אין בנקיטת פעולה כלשהי ע"י תאזמן, בהתאם להוראות החבילה המוזמנת באתר, כדי לגרוע מכל הזכויות והסעדים המוקנים לה על פי כל דין, בנוסף על האמור בהזמנה. מובהר כי הזמנת שירות באתר שהושלמה ע"י המורה ו/או על ידי מי מטעמו מהווה חוזה מחייב לכל דבר ועניין.

כל תביעה כנגד אתר תאזמן תתברר אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בישראל, סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, היא אך ורק לבית המשפט המוסמך בחיפה, ושם יהיה מקום השיפוט הבלעדי. 

*/