נגישות

Swim The Seas

תקנון

 

תנאים כלליים לחופשות שחייה בעולם- SWIM THE SEAS


אנו מבקשים להפנות את תשומת לבך למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנתך והמהווה ביחד עם פרטי ההזמנה את חוזה ההתקשרות בין החברה לנוסע.

התנאים המופיעים בדף זה ותשלום בגין חבילת שחייה וצלילה בעולם, מהווים את הסכמתו של הלקוח לכל הכתוב לעיל.


במקרה של חילוקי דעות בין הספק לבין הלקוח יחייבו תנאים אלו את החברה ולא תקבל טענה מצד הלקוח כי אינו מודע לתנאים אלו.


חברתנו מזמינה בעבורך את שרותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך. החברה מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות,

למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש. ביצוע השירותים בפועל הינו באחריות ספקי השירותים שפרטיהם מופיעים על גבי מסמכי הנסיעה, כולל

בקשות מיוחדות בכל הנוגע להפלגה ו/או למלון ו/או לחברת התעופה או כל שרות אחר. החברה לא תהיה אחראית לשיבושים או לתקלות הנוגעות לביצוע בפועל ואו לשיבושים ואו תקלות

בלתי צפויות שאינן בשליטת סוכנות הנסיעות, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש. במקרה של תקלה ו/או אי התאמה

"ספקי השירותים" – עליהם נמנים, סיטונאי תיירות שונים המארגנים את שירותי הנסיעות, חברות תעופה, בתי מלון, ספקי השירותים בחו"ל וכדומה.

הזמנת שירותי התיירות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם.


חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מספקי השירותים שדרכם הוזמן השרות. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות,

על פי דרישת ספקי השירותים וכי במקרה של שינוי כאמור, תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.

במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשת הלקוח, כולה או חלקה, תוך 72 שעות הבקשה אינה מחייבת.

1 דרכון

אחריות הנוסעים (כולל קטינים) להצטייד בדרכון ישראלי תקף ל 6 חודשים לפחות מיום היציאה מן הארץ, באשרות כניסה (ויזות) המתאימה לכל מדינה אשר

במסלול הנסיעה וכן לציין בפני חברתנו אם ברשותך דרכון שאינו ישראלי. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, לרבות בדיקת התאמת השמות בין ההזמנה לדרכון,

הינו באחריות הנוסע. על הנוסע לוודא לפני הנסיעה כי אכן אשרת הכניסה ברשותו ומופיעה בדרכון.

כל המחזיק תעודה מסוג אחר שאינה דרכון ישראלי, עליו לדווח על זאת מראש לסוכן הנסיעות בטרם

לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול.

במקרה של חידוש הדרכון או ביצוע שינויים כלשהם במשרד הפנים, מרגע הזמנת הטיול, יש ליידע את סוכנות הנסיעות בכל הפרטים החדשים.


2 קבלת מסמכי הנסיעה

על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטים בידיו (כרטיסי טיסה,

שוברים למלון ולהעברות, וכו' בהתאם לשירותים שהוזמנו בפועל) ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.


3 מחירים

בכל מקרה של תוספת שבוצעה כחוק על ידי רשות מוסמכת הנובעת משינוי בהיטלי הביטחון, שיעור מיסי הנמל ו/או כל מס או היטל אחר מיום ההזמנה ועד יום אספקת השירותים,

ישולם ההפרש הנובע משינוי זה לספק השירותים או לסוכנות, לפי העניין. במקרה של שינוי שחל במחיר היטל הדלק הנגבה על ידי חברות התעופה יחולו ההוראות שלהלן: 

3.1 במקרה של שינוי בהיטל הדלק שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס או לאחר שהנוסע שילם לסוכנות עבור הכרטיס (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת

כרטיס אשראי), לא יחול שינוי במחיר הכרטיס ששולם על ידי הנוסע. 

 3.2 במקרה של עליה בהיטל הדלק שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם לסוכנות תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, תהיה הסוכנות רשאית לחייב את

הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד שהסוכנות מסרה לנוסע הודעה על השינוי מיד לאחר שנודע לה עליו ועשתה כל שביכולתה על מנת לנסות לאפשר לו לשלם את מחיר

הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט הסוכנות לחייב את הנוסע בתוספת בגין עלייה "בהיטל הדלק", תנתן לו אפשרות לבטל את הזמנתו, בתוך

יומיים מיום ההודעה על התוספת ללקוח, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראתו, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול. 

 3.3 במקרה של הפחתה בהיטל הדלק לפני שנעשה כרטוס, יופחת מחיר הכרטיס בהתאם.

3.4 החברה מודעת כי ייתכנו שירותים זהים במחירים זולים, אך לא תיקח אחריות במקרים אלו ולא תחזיר כספים ללקוח. לאחר יציאת הלקוח מהארץ

לא יוכל לבקש החזרים בגין כל פעילות שהוזמנה אך לא בוצעה בעת הטיול.

4 טיסות

הטיסות הינן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות וכרטיס הטיסה על תנאיו מהווה חוזה בינך לבין חברת התעופה אשר טופס זה אין בו כדי לגרוע ממנו.

פרטי הטיסות עשויים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מועדים, מסלול, נחיתות ביניים, ביטולי טיסות ופרטי חברת התעופה. האחריות לשינויים, ביטולים

ועיכובים ואובדן/עיכוב/נזק לכבודה הנם ע"פ דין של חברות התעופה ואו ספקי השירותים המארגנים בהתאם לנסיבות ואינן של סוכנות הנסיעות, המתחייבת להעביר

ללקוחות כל מידע שהתקבל אצלה בדבר שינויים/ביטולים ו/או עיכובים תוך זמן סביר מרגע שהתקבל אצלה מידע כזה, אולם מובהר כי שינויים כאלה עלולים לחול

גם לאחר יציאת הנוסע מהארץ. כל שינוי המתרחש במהלך אספקת השירות הינו באחריות המוביל ובכפוף לחוק התובלה האווירית התש"ם-1980.

האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה. 

4.1 הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית ו/או כל סוג ארוחה אחר בטיסה הינו בגדר בקשה בלבד וסוכנות הנסיעות אינה אחראית לאי אספקה של ההזמנה, אלא רק להעברתה

לחברת התעופה ואו המארגן בהתאם לנהלים. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה בדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה. 

4.2 חברות התעופה דורשות להתייצב בדלפק הטיסה לפחות 3 שעות לפני הטיסה הנקובה בכרטיס וזאת מטעמי ביטחון לשם השלמת סידורי היציאה.

סוכנות הנסיעות לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצבות.

4.3 עליך לאשרר את הטיסה חזרה ארצה 72 שעות לפני מועד החזרה, בהתאם לפרטים לאשרור המופיעים בכרטיס הטיסה שבידיך. עליך למסור לסוכנות הנסיעות מספר

טלפון זמין שיהיה איתך בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני , לקבלת הודעות בדבר שינויים מסוכנות הנסיעות, ככל שיועברו לידיעתה, ו/או מחברת התעופה

וספק השירותים בעודך בחו"ל. סוכנות הנסיעות לא תהיה אחראית על כל נזק שייגרם לנוסע באם לא יאשרר טיסתו ובאם לא ימסור אמצעי תקשורת. אי ביצוע האישרור עלול

לגרום לכך שלא תעודכן בשינויים במועדי הטיסה מה שעלול לגרום לכך שלא תגיע במועד. 

4.4 חלקן של הטיסות מופעלות בשיטת ה-Code Sharing (טיסות משולבות ע"י חברות תעופה שונות) ולא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים ישנה נחיתת ביניים, ולא בכל המקרים

קיים המידע אודות השימוש ב-code sharing בפרסום המבוצע ע"י החברות. וויילד דייב מספקת מידע על סמך המידע שמועבר אליה באמצעות המוביל האווירי וספקי השירותים ואינה

אחראית לשילובים שנעשו על ידי חברות התעופה, כמו גם לשינויים במועדי הטיסות ו/או במסלוליהן. חברת וויילד מתחייבת להעביר ללקוחות כל מידע שיתקבל אצלה בנושא זה ו/או

בדבר שינויים/ביטולים ו/או עיכובים תוך זמן סביר ממועד קבלתו אצלה. כל שינוי המתרחש במהלך אספקת השירות הינו באחריות המוביל ובכפוף לחוק התובלה האווירית התש"ם-1980.

האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה. 

4.5 במקרים חריגים של רישום יתר לטיסה ע"י חברת התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטתנו) יאלצו נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה.

במקרה שכזה אחראיות חברות התעופה לעשות את מירב המאמצים על מנת לצמצם את אי הנוחות שנגרמה לנוסע ובכפוף לכל זכויותיו כלפי חברות התעופה ו/או הספק ע"פ החוק

ובמיוחד על פי תקנות רישום שירותיי התעופה רישום יתר) התשמ"ה – 1985. 

 4.6 כל הטיסות מוגבלות לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ו/או על גבי עטיפת כרטיס הטיסה/נסיעה, מומלץ ללקוח לעיין בתנאים המפורטים על גבי הכרטיס/השובר ו/או

באתר האינטרנט של חברת התעופה או ספק השרות הרלוונטי.


5 בתי מלון 

דרגות בתי המלון נקבעות ע"י משרד התיירות המקומי בכל מדינה ואינן ניתנות להשוואה עם המלונות בארץ או בין מדינות שונות.

אנו מחויבים להציג את בתי המלון לפי דרגתם הקבועה ע"י המוסדות הרשמיים באותה המדינה, גם אם אינם זהים ברמתם למלונות באותה דרגה בישראל או בכל מדינה אחרת. 

5.1 פרטי המלון הנם בגדר בקשה בלבד וחברתנו אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל אישור סופי מספק השירותים. במידה ולא יאושר האירוח המוזמן יוצעו

אלטרנטיבות על ידי ספק השירותים אשר הלקוח רשאי לקבל או לדחות. 

5.2 האחריות על שיבוץ החדרים במלון יבוצעו על ידי הלקוח ובמידה ולא , יבוצעו על ידי החברה.

5.3 סוכנות הנסיעות אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו ובלבד

שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות המטרד כאמור. 

5.4 שעת הכניסה לחדרים היא לרוב בשעה 15:00 והפינוי הוא בד"כ עד השעה 12:00 בלא תלות בשעות הטיסה.

במידה והנוסע מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00 או לפנות את החדר באיחור יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה, והסוכנות תעביר את המידע לבית

המלון ו/או הספק נוכח העובדה כי הדבר עלול להיות כרוך בתשלום שיימסר ללקוח ולאור העובדה כי מרבית בתי המלון לא שומרים את המקומות מעבר לשעה זאת.

(במידה ולא תימסר הודעה מראש, לא תשא סוכנות הנסיעות באחריות כלשהי במקרה שלא ישמר חדר עבור הלקוח). על לקוח אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן

שיגרום הגעה מאוחרת, להודיע ישירות למלון וזאת בהתאם לפרטי המלון המופיעים על גבי השובר שקיבל הלקוח לידיו. 

5.5 חלק מהשירותים המוצעים על ידי בתי המלון הנם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. סוכנות הנסיעות לא תהא אחראית במידה וחלק מהשירותים לא יופעלו,

אלא אם מסרה ללקוח מידע מוטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע שהיה בידיה או מעריכת ברור למרות שנתבקשה במפורש לעשות זאת על ידי הלקוח. הנהלת

המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אי אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שרות כלשהו ואין לסוכנות הנסיעות אחריות על כך. 

5.6 בבתי מלון קיימים שירותים נוספים הניתנים, חלקם או כולם, תמורת תשלום נוסף, כגון: סאונה, חדר כושר, שרות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס,

מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכה או בחוף הים, עיסויים, וכד'. יש לברר בבית המלון טרם השימוש בשירותים כאמור

אילו מביניהם כרוכים בתשלום נוסף, סוכנות הנסיעות לא תהיה אחראית לדרישות תשלום בגין שירותים אלו. 

5.7 שיבוץ לחדרים – ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון, אין באפשרותנו להבטיח מראש דרישה למיקום החדר לא בקומה רלוונטית ולא בצד מבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת.

קבל החדרים היא ע"פ המצאי הקיים בבית המלון. במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם מבני משנה, ו/אווילות ו/או בונגלו המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, וסוכנות

הנסיעות אינה יכולה להבטיח כי כל הלקוחות ישתכנו בבניין המרכזי. במקרה של בקשה ספציפית מתחייבת סוכנות הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השרות, אולם לא תהיה

מצידה או מצד הספק התחייבות למילויה, אלא אם אושר ללקוח בכתב קיומה. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות מיוחדות של הלקוח מפאת צרכיו הייחודיים,

תבדוק סוכנות הנסיעות עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה. 

5.8 בהזמנת חדר לשלושה או לארבעה נוהגים בתי מלון רבים להכניס מיטה נוספת לחדר זוגי, שהיא בד"כ ספה נפתחת או מיטה מתקפלת. ברוב בתי המלון בחדרים זוגיים יש

מיטות נפרדות, אין אפשרות להבטיח מיטה כפולה גם אם התבקשה מראש. במקרה של בקשה ספציפית מתחייבת סוכנות הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השרות, אולם לא

תהיה מצידה או מצד הספק התחייבות למילויה, אלא אם אושר ללקוח בכתב קיומה. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות מיוחדות של הלקוח מפאת צרכיו

הייחודיים, תבדוק סוכנות הנסיעות עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה. 

5.9 רישום יתר- יש להבהיר כי סוכנות הנסיעות מקבלת אישור מספקי השירותים בעבור ההזמנה הספציפית. לידיעתך, בהגיעך למדינת היעד, במקרה של תפוסת יתר,

ספקי השירותים עלולים להעבירך למלון ברמה דומה או גבוהה יותר המצוי בסמיכות למקום שהוזמן דירוג המלונות כפי שנמסר לך הינו בהתאם לדירוג הנהוג בכל מדינה.

אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותך לתבוע פיצוי או סעד אחר, בגין נזקים שיגרמו לך בעקבות העברה כאמור. נציגי סוכנות הנסיעות יעשו כל שניתן לסייע בידי הלקוח במידת

הצורך והיכולת במקרה שמצב רישום היתר יובא מראש לידיעת סוכנות הנסיעות ע"י ספקי השירותים ויעשו מאמץ לסייע לו בידו מול הספק אם התברר לו דבר רישום היתר

בהגיעו למלון והסק לא נתן לו פתרון חלופי כאמור לעיל.

 

5.10 ביטול בתי מלון – במידה והנוסע מבקש לבטל את הזמנתו אזי יש לשנות/לבטל עד 3 ימי עבודה טרם מועד הכניסה מלון. במידה ונמסרה הודעה על שינוי/ביטול פחות מן הזמן

הנקוב לעיל ייגבו דמי שינוי/ביטול על ידי ספקי השירות (בד"כ בעלות לילה אחד לפחות). דמי השינוי והביטול דלעיל ניתנים לשינוי וכפופים לשיקול דעתם של ספקי בתי המלון

בחו"ל ובכל מקרה לא יחולו לגבי הזמנות בתקופות תערוכות, כנסים וחגים מיוחדים. חברת וויילד דייב מתחייבת להעביר ללקוח כל מידע המצוי בידיה וכפי שהועבר לה על ידי ספקיה.

במידה ונוסע לא הגיע למלון ולא ביטל במועד, יחויב בגין כל הלילות. ביטול השירותים בחו"ל ע"י הנוסע כשהוא נמצא בחו"ל יעשה בכתב בלבד, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני

והודעות sms ויועבר אל הספק או אל בית המלון. על הנוסע לקבל אישור מהספק בחו"ל או מבית המלון על מועד הביטול ודמי הביטול שנגרמו כתוצאה מכך. בכל מקרה יחויב

הנוסע בדמי טיפול בסך לילה אחד מתוך ההזמנה ובנוסף בדמי הביטול שידרשו ע"י הספק בחו"ל.

 

6  הפלגות וספינות שחייה צלילה  

6.1 פרטי הספינה הנם בגדר בקשה בלבד וחברתנו אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל אישור סופי מספק השירותים. במידה ולא יאושר האירוח המוזמן יוצעו

אלטרנטיבות על ידי ספק השירותים אשר הלקוח רשאי לקבל או לדחות. 

6.2 האחריות על שיבוץ החדרים בספינה , תקינות המתקנים ו/או השירות בספינה לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות הספינה ו/או ספק השירותים.

החברה מוסרת ללקוחות מידע ע"פ הנתונים שמפורסמים על ידי הספינה ו/או ספקי השרות וככל שישתנה פרט תביא אותו החברה לידיעת הלקוח תוך זמן סביר מקבלתו אצלה

והלקוח מודע לכך כי קיימת אפשרות שהמידע יימסר לה זמן קצר לפני ביצוע השירות או בדיעבד. בכל מקרה של שינוי כזה תחול האחריות על ספקי/ת השירות. במקרה של בקשה מיוחדת

של הנוסע (כגון מיקום החדר, מיטה זוגית או מיטות נפרדות וכדומה) תעביר החברה את הבקשה לספק השרות ו/או לספינה , אולם לא תהיה כל התחייבות למילויה אלא אם אושר לנוסע

בכתב ובאופן ספציפי כי בקשתו תקוים וגם אז אחריותה של החברה הינו לדאוג לאישור הבקשה המיוחדת ע"י ספק השירותים אך ביצועה בפועל לאחר האישור מצוי בתחום אחריותו

של ספק השירותים בלבד. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים על הלקוח להודיע זאת מראש לסוכנות הנסיעות על צורך חיוני זה וזו

תבדוק מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה לנוסע על תוצאות הבדיקה טרם אישורה הסופי של ההזמנה. 

6.3 שעת העליה לספינה היא לרוב בשעה 15:00 או מאוחר יותר, אלא אם צוין אחרת, והפינוי הוא בד"כ עד השעה 9:00 בבוקר בלא תלות בשעות הטיסה.

במידה והנוסע מתכוון להגיע לספינה לאחר השעה שנקבעה, תיתכן תוספת במחיר ההעברה לספינה ו/או לא תתאפשר עליה לספינה.

על לקוח אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, להודיע ישירות לספינה ולסוכנות הנסיעות וזאת בהתאם לפרטי הספינה המופיעים על גבי השובר שקיבל הלקוח לידיו. 

6.4 חלק מהשירותים המוצעים על ידי הספינות אינם פועלים בכל ימות השנה. סוכנות הנסיעות לא תהא אחראית במידה וחלק מהשירותים לא יופעלו,

אלא אם מסרה ללקוח מידע מוטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע שהיה בידיה או מעריכת ברור למרות שנתבקשה במפורש לעשות זאת על ידי הלקוח.

הנהלת הספינה רשאית בכל עת לסגור זמנית אי אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שרות כלשהו ואין לסוכנות הנסיעות אחריות על כך. 

6.5 בספינות קיימים שירותים נוספים הניתנים, חלקם או כולם, תמורת תשלום נוסף, כגון: טיפולי ספא, חדר כושר, שירותי אינטרנט, מגבות ,

מיסים, שירותי בר, נייטרוקס, השכרת ציוד צלילה, וכד'. יש לברר בספינות טרם השימוש בשירותים כאמור אילו מביניהם כרוכים בתשלום נוסף.

סוכנות הנסיעות לא תהיה אחראית לדרישות תשלום בגין שירותים אלו. 

6.6 שיבוץ לחדרים – ההזמנות מתבצעות עבור חדר בספינה, אין באפשרותנו להבטיח מראש דרישה למיקום החדר לא בקומה רלוונטית ולא בצד מבוקש

אלא אם אושר מראש ובכתב..

קבל החדרים היא ע"פ המצאי הקיים בספינה. במקרה של בקשה ספציפית מתחייבת סוכנות הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השרות, אולם לא תהיה

מצידה או מצד הספק התחייבות למילויה, אלא אם אושר ללקוח בכתב קיומה. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות מיוחדות של הלקוח

מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק סוכנות הנסיעות עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה. 

 

6.7 ביטול הפלגה בספינות – במידה והנוסע מבקש לבטל את הזמנתו אזי יש לשים לב לתנאי הביטול בספינה המוזמנת.

בתחום הפלגות הצלילה, נהוגים תנאי ביטול מהותיים בטווחי זמן גדולים לפני תאריך היציאה.

על הלקוח לקרוא בעיון את תנאי הביטול בספינות טרם הזמנת הטיול ולא תתקבל טענה כלפי סוכנות הנסיעות בגין גובה תנאי הביטול בספינות כפי שמופיעים

על גבי דפי המידע וטופס ההרשמה לטיול.

במידה ונוסע לא הגיע לספינה ולא ביטל במועד, יחויב בגין ההפלגה. ביטול ההפלגה ע"י הנוסע יעשה בכתב בלבד, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני

והודעות sms ויועבר אל חברתנו ובאמצעותה אל הספק או אל הספינה. על הנוסע לקבל אישור מסוכנות הנסיעות על מועד הביטול ודמי הביטול

שנגרמו כתוצאה מכך. בכל מקרה יחויב הנוסע בדמי הביטול שידרשו ע"י הספק בחו"ל.

7 מיזוג אויר

יובהר כי הפעלת מערכת מיזוג האוויר במלון אינה באחריות סוכנות הנסיעות אשר לא תישא באחריות כלשהי להפעלתה, גם אם צוין בתיאור המלון כי הוא מצויד במערכת

מיזוג, אלא אם כן ידעה על כך מראש לאחר שדווחה על ידי ספקי השירותים השונים. באתרים שונים מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה

בכל מדינה ולמדיניות המלונות. לעיתים הפעלת המזגן הנה מרכזית ולא ניתנת לשליטה יחידנית בכל חדר. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע תדאג הנוסע תדאג סוכנות

הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השירות או המלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה., אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה

מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים תבדוק סוכנות הנסיעות מול ספק השרות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות

בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה.


8 ביטול

ביקש לקוח לבטל הזמנה שאושרה יחולו עליו דמי ביטול כפי שיפורטו להלן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק")

או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות") כדלקמן: 

8.1 על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר,

אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק או 18 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת

השרות במכר רגיל עד 1.1.13 ו-14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות מתאריך זה ואילך ובתנאי השירותים אינם ניתנים במלואם בחו"ל.

דמי הביטול שייגבו בגין הביטול בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בהליך 7187/12 צמח נ' אל-על יעמדו על סך של 5% או 100 ₪, הנמוך מבניהם מכל אדם בהזמנה. 

8.2 בכל מקרה ביטול יתבצע בכתב באמצעות פקס, אימייל או מכתב, כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך בחברה.

חברתנו תאשר בכתב את קבלת הודעת הביטול. למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות

הביטול הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו – 14ה לחוק ובתקנות.


9 החזרים

במקרה של ביטול שרותי הנסיעה במידה והנוסע זכאי להחזר לפי החוק בעסקת מכר מרחוק או התקנות יתבצע ההחזר בקיזוז דמי הביטול.


10 ביטוחים

לתשומת ליבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח לקורונה, אישי, ומטען. את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני הנסיעה.

מומלץ כאמור לרכוש פוליסת ביטוח בכל חברה שתמצא לנכון. אם לא תעשה כן - תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי העשייה עליך. כיסוי הביטוחים

הינו באחריותן הבלעדית של חברות הביטוח השונות והפוליסה מהווה חוזה בינך לבין חברת הביטוח, אשר טופס זה אין בו כדי לגרוע ממנו.

לקבלת החזר כלשהו יש לפנות ישירות לחברת הביטוח.


על נשים בהריון להצטייד באישור הריון תקין בשפה האנגלית מהרופא המטפל שיוצג בהתאם למידת הצורך מול הגורמים המוסכמים כגון נציגי חברת התעופה

ו/או כל גורם אחר האחראי לאספקת השירותים, ניתן לבצע הזמנה לנשים בהריון רק עד השבוע ה-26 וזאת בהתאם להנחיית חברות התעופה השונות.

יש לפנות למשרד הבריאות לשם קבלת מידע בנושא, אתר משרד הבריאות www.health.gov.il


11 אזהרות נסיעה

עליך לוודא כי אין אזהרת מסע ליעד המבוקש .למידע מפורט בנושא יש לפנות לאתר משרד החוץ שכתובתו

הינה: http://www.mfa.gov.il/MFAHeb/Sherut/travel+advisory/ או לאתר המטה ללוחמה בטרור.

במקומות בהם קיימות אזהרות מסע, הנסיעה מותנית בחתימת על טופס שחרור מאחריות שיצורף במידת הצורך לטופס ההרשמה.


12 תלונות והודעות בזמן אמת

12.1 מוסכם בזאת כי כל טענה של הנוסע כנגד החברה תובא בכתב לפני החברה לא יאוחר מ-45 יום לאחר חזרת הנוסע לארץ

על מנת שתוכל לבדוק את הפרטים מול ספקי השירות והגורמים הרלוונטיים השונים שחלקם פועלים בחו"ל, כאמור לעיל. העברת התלונה במועד

מאוחר יותר תקשה על בירורה, ובמידה שיש צורך בהחזר מספקי שירות ייתכן שלא ניתן יהיה לטפל בבקשת ההחזר לאחר המועד האמור.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכויות הלקוח על פי על דין.

12.2 חברתנו ערוכה לטפל במגוון אירועים בזמן אמת להבטחת השירות, הצלחת הטיול והנאת הנוסע.

מוסכם בזאת כי באחריות הנוסע ליידע את נציג החברה על כל בעיה ועניין בזמן אמת וכי כל טענה שתתקבל

לאחר חופשתו של הלקוח, מבלי שיידע את חברתנו בזמן אמת, תפגום ביכולת החברה לפתור את הבעיה לשביעות רצונו

של הנוסע באופן יעיל.


13  מדיניות ביטולים 


עד 90 יום לפני הטיול - דמי ביטול של 10% ממחיר החופשה

עד 45 יום לפני החופשה - דמי ביטול של 30% ממחיר החופשה

עד 30 יום לפני החופשה - דמי ביטול של 50% ממחיר החופשה

14 ימים ומטה לפני החופשה - דמי ביטול של 100% ממחיר החופשה


החברה מודיעה בזאת כי הינה רשאית לבטל את חבילת הטיול לפי שיקול דעתה.

במקרה כזה תציע החברה ללקוח השתתפות בטיול זהה לזה שבוטל בתאריך אחר, או החזר כספי בגובה זהה לזה ששילם הלקוח.

הלקוח מודע כי לא יקבל שום פיצוי נוסף מעבר לכך.


14  זיכויים והחזרים בגין שירותים:

החברה מודעת כי ייתכנו שירותים זהים במחירים זולים יותר, אך לא תיקח אחריות במקרים אלו ולא תחזיר כספים ללקוח.

15 אחריות על ביטולים:

מוצהר בזאת כי החברה אינה אחראית על כל ביטול שינוי או עיכוב שייגרם עקב תנאי מזג אויר או תקלות בלתי צפויות הקשורות בכח עליון.

החברה מסירה מעצמה כל אחריות בכל הנוגע לנושא זה. 

 

We would like to draw your attention to the information presented below as an integral part of your order and which, together with the order details, constitutes the contract between the company and the passenger.

The conditions appearing on this page and payment for a swimming and diving package in the world constitute the customer's agreement to everything written above.

In case of disagreement between the supplier and the customer, these conditions will bind the company and you will not accept a claim from the customer that he is not aware of these conditions.

Our company orders the travel services for you from the various service providers according to the details specified in your order. The company undertakes to make the order skillfully,

to provide the service providers with the information relevant to the transaction and to verify that the order is suitable for the requested. The actual performance of the services is the responsibility of the service providers whose details appear on the travel documents, including

special requests regarding the cruise and/or the hotel and/or the airline or any other service.

The company will not be responsible for disruptions or malfunctions related to the actual performance or for unexpected disruptions or malfunctions that are not under the control of the travel agency, if they apply to the service providers, unless it knew or should have known in advance about that actual malfunction and/or malfunction. In the event of a malfunction and/or discrepancy , the "service providers" - which include various tourism wholesalers who organize the travel services, airlines, hotels, service providers abroad, etc.

Ordering the tourism services from the service providers is subject to their availability.

The customer's account will not be charged until confirmation is received from the service providers through whom the service was ordered. It is hereby clarified that until final approval is received, the price may change,

according to the service providers' requirement, and that in the event of such a change, the customer will be given the option to cancel the order without charge.

If the service providers do not approve the customer's request, in whole or in part, within 72 hours, the request is not binding.

1 Passport

Passengers' responsibility (including minors) to be equipped with an Israeli passport valid for at least 6 months from the date of departure from the country, with entry visas (visas) suitable for each country on the travel route and to indicate to our company if you have a non-Israeli passport. The handling of the passport, visas and the like, including checking that the names match between the reservation and the passport,

is the passenger's responsibility. The passenger must verify before traveling that the entry visa is in his possession and appears in his passport.

Anyone who holds a different type of certificate that is not an Israeli passport must report this in advance to the travel agent before

taking on any obligation involving cancellation fees.

In the case of renewing the passport or making any changes at the Ministry of the Interior, from the moment the trip is booked, the travel agency must be informed of all the new details.


2 Receipt of travel documents

The passenger must check the travel materials immediately upon receiving them from the travel agent and make sure that all the relevant documents are in his possession (flight tickets,

vouchers for hotels and transfers, etc. according to the services actually ordered) including that the details listed in them correspond to the order.


3 Prices

In any case of an addition made by law by a competent authority resulting from a change in the security levies, the rate of port taxes and/or any other tax or levy from the day of the order to the day of the delivery of the services, the difference resulting from this change will be paid to the service provider or the agency, as the case may be

. In the event of a change in the price of the fuel levy collected by the airlines, the instructions below will apply: 

3.1 In the event of a change in the fuel levy that comes into effect after a ticket is made or after the passenger has paid the agency for the ticket (including partial payment or payment by handing over a credit card), there will be no change in the price the ticket paid by the passenger. 

 3.2 In the event of an increase in the fuel levy that takes effect before a ticket is made and before the passenger has paid the agency any payment for the flight ticket, the agency will be entitled to charge the the passenger with the difference resulting from the change, provided that the agency notified the passenger of the change immediately after learning about it and did everything in its power to try to allow him to pay the ticket price without being charged for the said difference. In the event that the agency decides to charge the passenger a surcharge for an increase in the "fuel levy", he will be given the option to cancel his reservation, within two days of the notification of the surcharge to the customer, on the condition that in the meantime no ticketing has been done according to his instructions, and this without charging a cancellation fee. 

 3.3 In the event of a reduction in the fuel levy before a ticket is issued, the price of the ticket will be reduced accordingly.

3.4 The company is aware that there may be identical services at cheaper prices, but will not take responsibility in these cases and will not return funds to the customer. After the customer leaves the country, he will not be able to request refunds for any activity that was ordered but not performed during the trip.

4 flights

The flights are the sole responsibility of the various airlines and the flight ticket on its terms constitutes a contract between you and the airline which this form does not derogate from.

Flight details may change after booking, including dates, route, stopovers, flight cancellations and airline details. The responsibility for changes, cancellations

and delays and loss/delay/damage to it are according to the law of the airlines or the service providers who organize according to the circumstances and not of the travel agency, which undertakes to forward to the customers any information received from it regarding changes/cancellations and/or delays within a reasonable time from the moment it is received She has such information, but it is clarified that such changes may apply even after the passenger leaves the country. Any changes that occur during the provision of the service are the responsibility of the carrier and are subject to the Air Transport Law 1980-57.

What is stated in this section does not prevent the passenger from any legal remedy against the service providers for the change, including, in the event that the law allows it, the cancellation of the transaction. 

4.1 Orders for a kosher and/or vegetarian meal and/or any other type of meal on the flight are only a request and the travel agency is not responsible for non-delivery of the order, but only for its transfer to the airline or the organizer in accordance with the procedures. What is stated in this section does not prevent the passenger from any remedy at law against the service providers for the change, including, in case the law allows it, the cancellation of the transaction. 

4.2 The airlines require you to report to the flight counter at least 3 hours before the flight named on the ticket and this is for security reasons in order to complete the departure arrangements.

The travel agency will not be responsible for any damage caused to the passenger as a result of being late to check-in.

4.3 You must confirm the flight back to Israel 72 hours before the return date, in accordance with the details for confirmation that appear on the flight ticket you have. You must give the travel agency a number an available phone that will be with you abroad or another means of communication such as e-mail, to receive notifications regarding changes from the travel agency, as far as they are brought to its attention, and/or from the airline and the service provider while you are abroad. The travel agency will not be responsible for any damage caused to the passenger if he does not confirm his flight and if he does not provide means of communication. Failure to complete the confirmation may

result in you not being updated on changes in flight times, which may result in you not arriving on time. 

4.4 Some of the flights are operated using the code sharing method (combined flights by different airlines) and not always the flights are direct and sometimes there is an intermediate landing, and not in all cases the information about the use of code sharing is available in the advertising carried out by the companies. Wild Dive provides information based on the information transmitted to it through the air carrier and service providers and is not responsible for the combinations made by the airlines, as well as for changes in flight times and/or routes. The Wild company undertakes to forward to the customers any information received from it on this subject and/or

regarding changes/cancellations and/or delays within a reasonable time from the date of its receipt. Any change that occurs during the provision of the service is the carrier's responsibility and subject to the Air Transportation Law 1980-57.

What is stated in this section does not prevent the passenger from any remedy at law against the service providers for the change, including, if the law allows it, the cancellation of the transaction. 

4.5 In exceptional cases of overbooking for a flight An individual passenger or part of a group of passengers will be forced to fly on a different flight by the airline (something that is allowed to the airlines and which is not under our control). In such a case, the airlines are responsible for making the best efforts to reduce the inconvenience caused to the passenger and subject to all his rights towards the airlines and/or the supplier according to the law and in particular according to the regulations for the registration of airline services (overbooking) 1985. 

 4.6 All flights are limited to the conditions specified in the flight tickets and/or on the cover of the flight/travel ticket, the customer is recommended to review the conditions detailed on the ticket/voucher and/or on the website of the relevant airline or service provider.

5 Hotels Hotel 

grades are determined by the local tourism office in each country and cannot be compared with the hotels in Israel or between different countries.

We are obliged to present the hotels according to their grade determined by the official institutions in that country, even if they are not the same level as the hotels in the same country rank in Israel or in any other country. 

5.1 The details of the hotel are only a request and our company is not bound by them until final approval is received from the service provider. If the requested accommodation is not approved,

alternatives will be offered by the service provider which the customer may accept or reject. 

5.2 The responsibility for the placement of the rooms in the hotel will be carried out by the customer and, if not, by the company.

5.3 The travel agency is not responsible in the event of a nuisance due to renovations and/or construction at the hotel or near it, provided that

it provided the passenger at the time of making the reservation with any information it knew or should have known about the aforementioned nuisance. 

5.4 The entry time to the rooms is usually at 15:00 and the vacating is usually by 12:00 regardless of the flight time.

If the passenger intends to arrive at the hotel after 18:00 or vacate the room late, this must be announced in advance when making the reservation, and the agency Transfer the information to the hotel and/or the supplier in view of the fact that this may involve a payment to be given to the customer and in light of the fact that most hotels do not reserve the places

beyond this time.

for the customer). A customer whose travel arrangements have gone wrong in a way that

causes a late arrival must notify the hotel directly in accordance with the hotel details that appear on the voucher the customer received. 

5.5 Some of the services offered by the hotels are seasonal and do not operate all year round. The travel agency will not responsible if some services are not activated,

unless she gave the client wrong information in this regard or she avoided giving information that she had or believed to be clear even though she was specifically asked to do so by the client. The hotel management

may at any time temporarily close any of the facilities or stop providing any service and the travel agency is not responsible for this. 

5.6 In hotels there are additional services that are provided, some or all, for an additional fee, such as: sauna, gym, room service, parking, internet and fax services, tennis courts, umbrellas, towels at the pool or at the beach, massages, etc. It is necessary to find out at the hotel before using the aforementioned services

which of them involve an additional fee, the travel agency will not be responsible for payment requirements for these services. 

5.7 Room assignment - the reservations are made for a room in the hotel, we cannot guarantee in advance a requirement for the location of the room neither on a relevant floor nor on the requested side and/or receiving a connecting door.

The rooms are accepted according to the existing inventory in the hotel. In addition to the main building, several hotels also have annexes, and/or villas and/or bungalows that are an integral part of the hotel, and the travel agency cannot guarantee that all customers will be accommodated in the main building. In the event of a

request Specifically, the travel agency undertakes to forward the request to the service provider, but there will be no

obligation on its part or on the part of the provider to fulfill it, unless its existence is confirmed to the customer in writing. When a special request included in the order concerns the customer's special requirements due to his unique needs, the travel agency will check with the service provider whether it is possible to fulfill the customer's request, and will inform the customer of the results of its inspection prior to the final confirmation of the order. 

5.8 When booking a room for three or four, many hotels usually add an extra bed to a double room, which is usually a pull-out sofa or a folding bed. In most hotels, double rooms have

Separate beds, it is not possible to guarantee a double bed even if requested in advance. In the case of a specific request, the travel agency undertakes to forward the request to the service provider, but

there will be no obligation on its part or on the part of the provider to fulfill it, unless it is confirmed to the customer in writing of its existence. When a special request included in the order concerns the customer's special requirements due to his

unique needs, the travel agency will check with the service provider whether the customer's request can be fulfilled, and will inform the customer of the results of its check before the final approval of the order. 

5.9 Overbooking - It should be clarified that the travel agency receives permission from the service providers for the specific order. For your information, upon arrival in the destination country, in case of overcrowding, the service providers may transfer you to a hotel of a similar or higher level located in the vicinity of the booked place.

This instruction does not detract from your right to claim compensation or other relief, for damages caused to you as a result of such transfer. The representatives of the travel agency will do everything possible to assist the customer if necessary and capable in the event that the permit registration situation is brought to the attention of the travel agency in advance by the service providers and will make an effort to help him with his hand against the supplier if it became clear to him about the permit registration when he

arrived at the hotel and the agency did not give him an alternative solution as stated above.

 

5.10 Cancellation of hotels - if the passenger wishes to cancel his reservation, then he must change/cancel up to 3 working days before the date of entering the hotel. If notice of change/cancellation is given less than the time specified above,

change/cancellation fees will be charged by the service providers at least one night's stay). The change and cancellation fees above are subject to change and are subject to the discretion of the hotel suppliers

Abroad and in any case will not apply to bookings during exhibitions, conferences and special holidays. Wild Dave undertakes to transfer to the customer all information in its hands and as delivered to it by its suppliers.

If a passenger does not arrive at the hotel and does not cancel on time, he will be charged for all nights. Cancellation of services abroad "L" by the passenger when he is abroad will be made in writing only, including through e-mail and sms messages and will be delivered to the supplier or the hotel. The passenger must obtain confirmation from the supplier abroad or from the hotel about the cancellation date and the cancellation fees incurred as a result. In any case, the passenger will be charged a handling fee of one night from the reservation and in addition the cancellation fees required by the supplier abroad.

6 Cruises and ships, swimming, diving 

6.1 The details of the ship are only a request and our company is not bound by them until final approval is received from the service provider. If the requested accommodation is not approved, alternatives will be offered by the service provider which the customer may accept or reject. 

6.2 The responsibility for the placement of the rooms on the ship, the integrity of the facilities and/or the service on the ship, including the air conditioning system, is the responsibility of the ship and/or the service provider.

The company provides customers with information based on the data published by the ship and/or the service providers, and whenever a detail changes, the company will bring it to the customer's attention within a reasonable time of its receipt and the customer is aware that there is a possibility that the information will be provided to it shortly before the service is performed or retrospectively. In any case of Such a change will be the responsibility of the service providers, in the case of a special request

of the passenger (such as the location of the room, double bed or separate beds, etc.) the company will forward the request to the service provider and/or to the ship, however there will be no obligation to fulfill it unless the passenger is confirmed in writing and specifically that his request is valid and even then the company's responsibility is to see to the approval of the request the special request by the service provider, but its actual execution after approval is solely the responsibility of the service provider. When a special request included in the order concerns essential requirements for the customer due to his unique needs, the customer must notify the travel agency in advance of this essential need, and the latter will check with the service provider whether it is possible to fulfill his request, and will notify the passenger of the test results prior to the final confirmation of the order. 

6.3 Boarding time is usually at 3:00 p.m. or later, unless otherwise specified, and evacuation is usually by 9:00 a.m. regardless of the flight time.

If the passenger intends to arrive at the ship after the appointed time, there may be an increase in the price of the transfer to the ship and/or he will not be allowed to board the ship.

A customer whose travel arrangements have gone wrong in such a way as to cause a late arrival must notify the ship and the travel agency directly, in accordance with the ship's details that appear on the voucher the customer received. 

6.4 Some of the services offered by the ships do not operate all year round. The travel agency will not be responsible if some of the services are not activated,

unless it provided the customer with incorrect information in this regard or avoided providing information that it had or deemed clear even though it was specifically asked to do so by the customer.

The ship's management may at any time temporarily close any of the facilities or stop providing any service and the travel agency is not responsible for this. 

6.5 On the ships there are additional services that are provided, some or all, for an additional fee, such as: spa treatments, gym, internet services, towels,

Taxes, bar services, nitrox, diving equipment rental, etc. It is necessary to inquire with the ships before using the aforementioned services which of them involve an additional fee.

The travel agency will not be responsible for payment requirements for these services. 

6.6 Room assignment - bookings are made for a room on the ship, we cannot guarantee in advance a requirement for the location of the room neither on a relevant floor nor on the requested side unless it is approved in advance in writing.

The rooms are accepted according to the existing inventory on the ship. In the case of a specific request, the travel agency undertakes to forward the request to the service provider, but there will be no obligation on its part or on the part of the supplier to fulfill it, unless it is confirmed to the customer in writing. When a special request included in the order concerns the customer's special requirements due to his unique needs, the travel agency will check with the service provider whether it is possible to fulfill the customer's request, and will notify the results Checking it for the customer before the final confirmation of the order. 

 

6.7 Cancellation of sailing on ships - if the passenger wishes to cancel his reservation, then he must pay attention to the cancellation conditions of the booked ship.

In the field of diving cruises, substantial cancellation conditions are customary in large time frames before the departure date.

The customer must carefully read the cancellation conditions on the ships before booking the trip and no claim will be accepted against the travel agency regarding the amount of the cancellation conditions on the ships as they appear on the information pages and the registration form for the trip.

If a passenger does not arrive at the ship and does not cancel on time, he will be charged for the voyage. The cancellation of the voyage by the passenger will be done only in writing, including through e-mail and SMS messages and will be forwarded to our company and through it to the supplier or the ship. The passenger must obtain confirmation from the travel agency about the cancellation date and the cancellation fees incurred as a result. In any case, the passenger will be charged the cancellation fees required by The supplier abroad.

7 Air conditioning

It will be clarified that the operation of the air conditioning system in the hotel is not the responsibility of the travel agency, which will not bear any responsibility for its operation, even if it is stated in the description of the hotel that it is equipped with an air conditioning system , unless it knew about it in advance after being reported by the various service providers. At various sites, the air conditioners are turned on for a few hours a day, in accordance with the energy regulations in each country and the hotel policy. Sometimes the operation of the air conditioner is centralized and cannot be individually controlled in each room. In the event of a special request by the passenger, the passenger will ensure that the travel agency forwards the request to the service provider or the hotel, but there will be no obligation on its part towards the customer to fulfill it, unless the passenger is confirmed in writing that his request will be fulfilled. When a special request included in the order concerns essential requirements for the customer due to his unique needs, the travel agency will check with the service provider whether his request can be fulfilled, and will notify the customer of the results of its check before the final approval of the order.


8 Cancellation


Up to 90 days before the trip - cancellation fee of 10% of the vacation price

Up to 45 days before the vacation - cancellation fee of 30% of the vacation price

Up to 30 days before the vacation - cancellation fee of 50% of the vacation price

14 days or less before the vacation - cancellation fee of 100% of the vacation price


If a customer requests to cancel a confirmed order, he will be subject to cancellation fees as detailed below, in accordance with the conditions set forth in the Consumer Protection Law in Section 14 C (hereinafter: "the Law") or in the Consumer Protection Regulations (cancellation of a transaction) (hereinafter: the "Regulations") as follows: 

8.1 According to consumer protection laws, a customer may cancel the transaction in writing, within 14 days from the date of making the transaction or from the date of receipt of the document