נגישות

ארגון מורי היוגה בישראל

תקנון

ארגון מורי היוגה ע.ר. 580212561

תקנון ארגון מורי היוגה בישראל

 

שם העמותה: ארגון מורי היוגה בישראל (להלן- הארגון)

(באנגלית: THE ISRAELI YOGA TEACHERS ASSOCIATION)

 

כללי: כל הודעה שיש לשלוח לחברי הארגון על פי תקנון זה תשלח בדואר אלקטרוני לפי המען שמופיע ברישומי הארגון

1.    מטרות הארגון

1.1     יצירת קורת גג וקהילה תומכת למורי היוגה בישראל.

1.2     קידום מקצועי של מורי היוגה בארץ, באמצעות עידוד והכוונה בלימודי יוגה, ארגון
         השתלמויות מקצועיות, כנסים וסדנאות עם מיטב המורים מהארץ והעולם.

1.3     מתן הטבות ויצירת הזדמנויות עבודה לקהל מורי היוגה בארץ.

1.4     יצירת "תו תקן" המגדיר מיהו מורה ליוגה, בהתאם לדרישות הנהוגות כיום בעולם. 

1.5     קידום תחום היוגה במסגרות החינוך והבריאות בארץ. 

1.6     קידום תחום היוגה בפריפריות חברתיות ודמוגרפיות בארץ.

1.7     יצירת שיתופי פעולה עם גופים פרטיים וממשלתיים למען קידום ערכי היוגה.

1.8     יצירה ושמירה על קוד אתי, שינחה את מורי היוגה בארץ.

 

2.    חברות

2.1    ארגון מורי היוגה בישראל הוא ארגון של מורים ליוגה. חברים בו מורים ליוגה העומדים 

    בסטנדרטים שמוכרים על ידי ארגון המורים ליוגה בישראל.

2.2      מתרגלי יוגה המעוניינים לחבור לארגון, יאושרו ויוגדרו כחברים אוהדים ע"פ נהלי הארגון. 

2.3    רק מורים ליוגה החברים בארגון רשאים להצביע באסיפה הכללית ולהבחר למוסדות הארגון.

2.4    על כל חבר לשלם דמי חבר שנתיים כתנאי לחברותו בארגון. את דמי החבר יקבע וועד 

    המנהל. 

2.5    הוועד המנהל רשאי להחליט על הנחות בדמי החבר. הקריטריונים להנחות יהיו קבועים     ושוויוניים.

2.6    אדם החפץ להיות חבר בארגון יגיש לוועד בקשה בלשון זו:

    "אני (שם, מען, ת.ז.) מבקש להיות חבר בארגון המורים ליוגה בישראל. מטרות הארגון 

    והתקנון ידועים לי. אם אתקבל כחבר בארגון אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון, את 

    החלטות האסיפה הכללית של הארגון ואת הקוד האתי של הארגון".

3.    פקיעת חברות

3.1    אם חלפה שנה ומעלה מהמועד האחרון לתשלום דמי החבר, לא ייחשב האדם כחבר הארגון 

    עד לחידוש התשלום.

3.2    במות החבר.

הוצאת חבר

3.3    האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד 

    הטעמים הבאים:

א. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית .

ב. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה .

ג. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון

ד. בשל הפרה חמורה של כללי האתיקה של הארגון, או התנהגות שאינה הולמת את אופי 

        הארגון ומטרותיו, על פי החלטה של ועדת האתיקה שתאושרר בוועד המנהל. 

 3.4     לא יציע הוועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות 

    נאותה להשמיע טענותיו לפניו,  ולאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות .

3.5     הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד 

     או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; 

3.6    ערעורים: על החלטת ועדת האתיקה יש לחבר זכות ערעור בפני וועדת ערעורים שתורכב 

    מיו"ר הארגון, מחבר הוועד המנהל וממורה בכיר ליוגה שמכשיר מורים ליוגה חבר בוועדה 

    הפדגוגית- שיבחר ע"י הוועדה, ושימונו ע"י     יו"ר הארגון. 

4.    מוסדות הארגון

4.1    אסיפה כללית אחת לשנה.

4.2    יו"ר הארגון. ייבחר לתקופה של שלוש שנים עם אופציה להארכה לשנה נוספת. סה"כ ארבע

    שנים. 

4.3    וועד מנהל. מורכב מיו"ר הוועד ועוד 4-6 חברי ועד.  ייבחרו לתקופה של שלוש שנים.

4.4    וועדת ביקורת 2-3 חברים לתקופה של שלוש שנים.

4.5    וועדה פדגוגית 3-5 חברים לתקופה של שלוש שנים. 

4.6    וועדת אתיקה לתקופה של חמש שנים. 

4.7    רואה חשבון.

4.8    חברי וועד מנהל, וועדה פדגוגית, וועדת ביקורת, וועדת אתיקה, יוכלו להציג מועמדותם 

    לקדנציה נוספת. 

5.    האסיפה הכללית

5.1    מועדים לכינוס האסיפה

5.1.1    אסיפה כללית רגילה של חברי הארגון תתקיים אחת לשנה. 

5.1.2    אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יו"ר ומזכיר לאסיפה. מזכיר האסיפה ינהל את 

    פרוטוקול האסיפה. 

5.1.3    הודעה על מועד האסיפה הכללית הרגילה, מקומה בצירוף סדר היום ושמות חברי הוועדות 

    המוכנים להמשיך בתפקידיהם, תשלח לחברי הארגון 45 יום לפני מועד האסיפה. 

5.1.4    ביקש חבר להציע נושא לסדר היום באסיפה או להציע את מועמדותו, או מועמד אחר 

    לתפקיד     יו"ר הארגון או חבר באחת הוועדות, או לשנות סעיף מסעיפי התקנון, יודיע על כך 

    בכתב תוך 20 יום מיום שנשלחה ההזמנה. 

5.1.5    הודעה על הצעות החברים ושמות המועמדים לוועדות, תשלח לכל חברי הארגון תוך 20 

    ימים מיום קבלת ההודעה על האסיפה הכללית.

5.1.6    אם הוועד המנהל מבקש להציע לאסיפה הכללית לדון בשינוי התקנון, עליו לצרף להזמנה     לאסיפה הכללית את הנוסח הקיים וההצעה לשינוי. 

5.1.7    הוועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המנין, על פי נהלי האסיפה הכללית.

5.1.8    הוועד יכנס אסיפה כללית שלא מן המנין לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של 

     עשירית מכלל חברי הארגון. כללי הדיון וסדר היום באסיפה הכללית יחולו גם על אסיפה זו. 

5.2    תפקידי האסיפה הכללית

5.2.1    לקבל דיווח על פעולות הוועד המנהל והוועדות האחרות של הארגון ולהתוות את דרך 

           פעילותן לעתיד. 

5.2.2    לאשר את הדוח הכספי והמילולי של הארגון. 

5.2.3    לבחור מבין המועמדים את יו"ר הארגון, את חברי הוועד המנהל, את חברי הוועדה     הפדגוגית ואת חברי ועדת הביקורת. 

5.2.4    לדון בכל הנושאים שנקבעו מראש בסדר היום שנשלח לכל החברים. 

5.2.5    בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול כחוק. 

5.3    מנין

5.3.1    אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות 25% ממספר חברי הארגון. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

5.3.2    לא נתכנס המנין האמור יראו את האסיפה כנדחית  ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים     לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט יהיה     מספרם אשר יהיה . 

5.4    נוהל הבחירות

את הבחירות תנהל ועדת הבחירות. את ועדת הבחירות ימנה אד הוק הוועד המנהל. ועדת
          הבחירות תורכב משני חברי ועדת ביקורת וחבר אחד מהוועד המנהל שאינו היו"ר  ולא הציב
    עצמו כמועמד לוועד המנהל החדש. 

5.5    הצבעה

5.5.1    באסיפה הכללית יהיה לכל חבר בארגון קול אחד וההצבעה תהיה אישית.

5.5.2    הצבעה תוכל להיעשות גם באמצעות ייפוי כח על פי נהלי הארגון. ההצבעה באמצעות מיופה 
            כוח תתבצע בצורה מסודרת- כלומר בכתב הצבעה חתום על ידי החבר, המפרט את תאריך
          האסיפה ועמדת החבר בנושאים שעל סדר היום. 

5.5.3    קבלת החלטות ברוב קולות.

5.5.4    והיו הקולות שקולים יכריע יו"ר האסיפה. 

 5.6    מועמדים

5.6.1    כל חבר בארגון יכול להגיש את מועמדותו לאחד מהתפקידים המוצגים לבחירה     באסיפה ובלבד שהוא חבר הארגון ארבע שנים לפחות והיה פעיל כמורה ליוגה שש שנים     לפחות. 

5.6.2    מועמד ייבחר לתפקיד רק בהסכמתו ובנוכחותו באסיפה נבצר מן המועמד להשתתף     באסיפה ימנה נציג מטעמו שיהיה נוכח באסיפה. הודעה על מינוי הנציג תעשה בהודעה     מראש בכתב לוועדת הבחירות. 

6.    יושב ראש הוועד המנהל, וועד המנהל

6.1    יו"ר הוועד המנהל והוועד המנהל ינהלו את עניני הארגון ויהיו מוסמכים להפעיל את כל סמכויות הארגון ולעשות כל פעולה עבורו.  חתימתם של יושב ראש הוועד המנהל ושל אחד מחברי הוועד המנהל, או חתימתם של שניים מחברי הוועד המנהל על החלטות שהתקבלו בוועד המנהל תחייב את הארגון.

 

6.2    על יו"ר הוועד המנהל וחברי הוועד המנהל לפעול לטובת הארגון במסגרת מטרותיו ובהתאם לתקנון, לקוד האתי ולהחלטות האסיפה הכללית. על היו"ר להגיש דו"ח מסכם על פעילות הארגון ולהגישו באסיפה הכללית. 

6.3    ניהול ארגוני: הוועד המנהל ימנה מנהל ארגוני לתקופה שיקבע הוועד המנהל. תפקידו של מנהל הארגון ייקבע על ידי הוועד המנהל.

6.4    רואה חשבון: האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון לארגון.

6.5    השלמת וועד- נתפנה מקומו של חבר הוועד המנהל מסיבה כלשהי, רשאי הוועד המנהל לפעול במספר חסר ובלבד שלא ירד מספר חבריו מתחת לשלושה. אם ירד מספר החברים מתחת לשלושה, ייזמן יושב ראש הוועד המנהל אסיפה כללית שלא מן המנין כדי לבחור חברי ועד מנהל חדשים. עד למינוי כזה רשאים החברים הנותרים להמשיך לפעול כוועד. 

6.6    נבצר מיו"ר הוועד המנהל למלא את תפקידיו במהלך השנה יבחר וועד המנהל יו"ר זמני מבין     חברי וועד המנהל עד לאסיפה הכללית הקרובה ביותר. לא ייבחר, יזמן הוועד המנהל אסיפה     כללית שלא מן המנין לבחירת יו"ר חדש לארגון. 

6.7    ישיבות הוועד

6.7.1     הוועד המנהל רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן המניין ודרך ניהולן.

6.7.2     הוועד המנהל יתכנס לפחות 6 פעמים בשנה (פרט לישיבות המשותפות עם הועדה
    הפדגוגית) ויקבל החלטותיו ע"י רוב הנוכחים בישיבה. במקרה של שוויון קולות יכריע קולו
    של יושב הראש. חבר הוועד שנעדר מהישיבה יוכל לתת את קולו בכתב בפקס או בדוא"ל. 

6.7.3    הוועד ינהל פרוטוקול של ישיבותיו והחלטותיו שיפורסמו באתר הארגון. 

 

7.    וועדה פדגוגית

7.1    חברי הוועדה הפדגוגית ייבחרו מבין מורים, חברים בארגון מורי היוגה בישראל, בעלי ותק של לפחות 10 שנות הוראת יוגה, 

7.2    תפקיד הוועדה לעסוק בנושאים פדגוגיים. 

8.    וועדת ביקורת

8.1    הוועדה תבחר מבין חבריה יו"ר לוועדה. 

8.2    הוועדה תבקר את פעולות יו"ר הארגון, הוועד המנהל והמנהל הארגוני, את פעילויות הארגון     בכלל לרבות הפעילות הכספית של הארגון ואת המאזן הכספי. 

8.3    הוועדה תגיש לאסיפה הכללית השנתית דוח ביקורת על פעילות הארגון. 

9.    וועדת אתיקה

9.1    חברי ועדת האתיקה יבחרו על ידי האסיפה הכללית.

9.2    תפקידי ועדת האתיקה, דרכי עבודתה וסמכויותיה מפורטים בנוהל שאושר על ידי הוועד המנהל.

הערה: בגלל אופי השפה העברית ומטעמי נוחות התקנון כתוב בלשון זכר, אבל הכוונה לזכר ונקבה כאחד.