נגישות

מבוזה

תקנון

תקנון פעילות באולם מבוזה

 חוגים לילדים

1.שנת הפעילות תחל 01.03.2021 ותסתיים ביום 31.07.2021.

2.מספר השיעורים משוקלל כך שבכל חודש בממוצע יתקיימו 8 שיעורים לכל הפחות בחוג דו שבועי ו4 שיעורים לכל הפחות בחוג חד שבועי.

יש חודשים שבהם יתקיימו 9 שיעורים בחוג דו שבועי ו5 שיעורים בחוג חד שבועי, חודשים אלו משלימים חודשים שיש בהם פחות שיעורים בגלל חגים ואירועים.

3. התשלום מתבצע דרך כרטיס אשראי, כרטיס האשראי יחוייב חודש בחודשו ולא יתפוס מסגרת אשראי.

במידה של החלפת כרטיס יש ליצור עימנו קשר מיד ולתת כרטיס חלופי.

4.תינתן הנחה של %10 לאח שני לחוג הזול מבינהם.

5.ינתן שיעור ניסיון אחד, לתלמידים חדשים בלבד, במידה ונרשמתם לחוג הרצוי שיעור הניסיון יכלל כחלק ממועד הרישום.

6.פתיחת חוג מותנית במספר מינימום של משתתפים ומבוזה רשאית לסגור חוג בכל עת.

7.מבוזה רשאית להפסיק את פעילות המשתתף במידה של אי הסדרת תשלום מכל סיבה שהיא.

8. לא ניתן לבטל השתתפות בחוג ו/או לקבל החזר כספי אחרי  30.06.21.

9.ביטולים יעשו דרך מייל mabuzagym@gmail.com או הגעה למשרד בלבד(לא טלפונית)

10. ביטול חוג יעשה עד ה28 לחודש, כל ביטול לאחר מכן לא יזכה את החודש העוקב והחודש יחוייב כרגיל במלואו

11. אני מצהיר בזאת שבריאותו/ה של ביתי/בני תקינה

12. יש אפשרות לבטל את המנוי בכל עת, לאחר הביטול(במידה ועברו עד 3 חודשים) יחוייב המתאמן בעלות המוצרים שקיבל בחינם בעת ההרשמה כגון חולצה/מסכה/קורס אונליין, בעת ההרשמה המתאמן לא חייב לקחת את המוצרים האלו.

חוגים למבוגרים

1. התשלום מתבצע דרך כרטיס אשראי, כרטיס האשראי יחוייב חודש בחודשו ולא יתפוס מסגרת אשראי.

2.במידה של החלפת כרטיס יש ליצור עימנו קשר מיד ולתת כרטיס חלופי.

3.ינתן שיעור ניסיון אחד, לתלמידים חדשים בלבד, במידה ונרשמתם לחוג הרצוי שיעור הניסיון יכלל כחלק ממועד הרישום.

4.פתיחת אימון מותנית במספר מינימום של 5 משתתפים ומבוזה רשאית לסגור חוג בכל עת.

5.מבוזה רשאית להפסיק את פעילות המשתתף במידה של אי הסדרת תשלום או מכל סיבה אחרת.

6.ביטולים יעשו דרך מייל mabuzagym@gmail.com או הגעה למשרד בלבד(לא טלפונית)

7. המנוי ימשיך להיות מחוייב עד בקשת ביטול מהלקוח, ביטול מנוי יעשה עד ה28 לחודש, כל ביטול לאחר מכן לא יזכה את החודש העוקב והחודש יחוייב כרגיל במלואו

8.דמי ביטוח תאונות אישיות עבור מתאמן בסך 100 ש"ח ייגבו מכל נרשם לאימוני מבוגרים ולמתאמנים באימונים פתוחים ולא יוחזרו בכל מקרה.

תקופת הביטוח מה 01.06.21 – 31.05.22

9. יש אפשרות לבטל המנוי בכל עת, לאחר הביטול יחוייב המתאמן בעלות המוצרים שקיבל בחינם בעת ההרשמה כגון חולצה/מסכה/קורס אונליין.

10. אין הקפאות מנויים

תקנון מורחב לאימונים פתוחים לנוער ומבוגרים, לחוגי מבוגרים והפנינג לילדים

הקדמה

השתתפות בפעילות, במתקנים ובציוד באולם MABUZA להלן "האולם" מותנית באישור מתן הסכמתי וחתימתי על  תקנון זה (במקרה של קטין מתחת לגיל 18 יחתום אחד מהאפוטרופוסים החוקיים) בחתימה על תקנון זה הנני מאשר כי קראתי את כל תנאיו, והנני מסכים ומחויב להם במלואם.

ידוע לי, כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את פרטיי המזהים, אולם באי מסירתם לא אוכל להשתתף בפעילות באולם  "מבוזה" ח"פ  558169272 ועמותת חיים בקצב ספורטיבי ע.ר 580691319 שכתובתו הנה רחוב דב לויתן 8, פתח תקווה.

שימוש במתקנים ובטרמפולינות באולם

מטעמי בטיחות וזהירות הכניסה למתקנים ולטרמפולינות והשימוש בהם מותנים בתנאים הבאים:

א.             קריאה של תקנון האולם שתלוי על דלת הכניסה וקיום כל האמור בו

ב.             קיום כל ההוראות של צוות האולם.

 

ידוע לי, כי MABUZA רשאית, על פי שיקול דעתה, למנוע את כניסתי ו/או להוציא אותי מהמתקנים, מהטרמפולינות ו/או מהאולם, אם לא אקיים את כללי MABUZA, כולם או חלקם, ובמקרה כזה MABUZA תהיה פטורה מכל אחריות כלפי בגין כך. MABUZA תהיה רשאית להודיע לי, על פי שיקול דעתה, כי לא תתאפשר כניסתי לאולם, בעקבות המצבים הבאים: תקלה באולם, דרישת כל רשות מוסמכת, מספר המבקרים באולם, תקלה ו/או שגיאה בשריון מועד פעילות ו/או מפני אי קיום כל כללי MABUZA.

הנני מוותר בזאת על כל טענה, דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי MABUZA ו/או מי מטעמה בקשר למקרה בו לא תתאפשר כניסתי לאולם מכל סיבה שהיא,  במקרה ונמנעה כניסתי עקב מעשה ו/או מחדל של MABUZA, יוחזר לי מלוא סכום התשלום עבור הכרטיס,  לרבות תשלום מראש ו/או תינתן לי אפשרות לבקר באולם במועד אחר.

1.             ידוע לי ומקובל עלי כי במהלך אימון פתוח אין הדרכה צמודה ולכן יש לבקש ולקבל אישור מהמדריך הנמצא במקום לביצוע כל תרגיל מסוכן וסלטות.

2.             אני מודע לזה שאימון פתוח אינו חוג בשום צורה.

3.             ידוע לי, כי מטעמי בטיחות חל איסור על הכנסת אוכל, שתייה ובעלי חיים למתקנים ו/או לטרמפולינות באולם, והנני מתחייב לנהוג בהתאם לכך.

4.             אני מבין ומסכים לכך שהשימוש במתקנים ובטרמפולינות באולם הוא על אחריותי בלבד, ופעילות זו משוייכת לפעילויות ספורט/פנאי אשר כרוך בסיכון למשתתף בפעילות. פעילות זו חובה אפשרות לפגיעה פיזית ולא ניתן להימנע ממנו באופן מוחלט. הנני מודע ל סיכון של נזקי גוף חמורים אשר יכולים לנבוע מנפילה, החלקה, מעידה או פגיעה בשימוש במתקני האולם ובטרמפולינות. 

5.             הובהר לי, כי הסיכונים האפשריים במהלך הפעילות באולם כוללים: חתכים, חבלות, שברים, פגיעה בפרק כף היד, זרועות, רגליים, קרסוליים, גב, ראש וצוואר, פגיעה מסלטות או ממגע עם משתתף אחר, פגיעה בעמוד השדרה נכות ובמקרים קיצוניים אף  מוות, מקרים אלו יכולים להיגרם כתוצאה משימוש או משימוש לקוי כלשהו במתקנים ו/או בטרמפולינות על ידי כל אדם.

6.             אני  מבין ,מקבל ומסכים לקבל על עצמי את כלל הסכנות, הקיימות בהשתתפות בפעילות זו כגון פגיעות, אובדן או נזק במהלך הפעילות השימוש במתקנים ו/או בטרמפולינות; אני חושף את עצמי למצב זה בהכרה חיובית וברורה של הסיכון האמור, תוך ידיעת זכותי להישמר מפניו, ותוך בחירה מרצוני החופשי להשתתף בפעילות באולם ולהסתכן בכל זאת.

7.             בכפוף לכל דין, אני פוטר בזאת את MABUZA, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה (להלן יחד: "הנציגים"), מכל אחריות בגין כל פגיעה, אובדן ו/או נזק, לרבות לגוף ו/או לרכוש, שייגרמו לי, בפעילות, במתקנים ובטרמפולינות באולם ו/או מחוצה לו מכל סיבה שהיא. מבלי להגביל את כלליות האמור:

(א) בנסיבות אשר ל  MABUZA אין שליטה עליהן, כגון סיכוני כוח עליון;

(ב) בנסיבות של רשלנות שלי ו/או של הפרה מצידי של הוראה כלשהי מכללי MABUZA או המדריכים הפועלים באולם ובכלל זה ומבלי להגביל את כלליות האמור במקרה שאעשה פעולה ו/או תרגיל מסוכן (כגון סלטות) ללא הוראה ופיקוח מדריך, תרגיל קשה ו/או שימוש אסור או בלתי מתאים במתקנים ו/או בטרמפולינות באולם;

(ג) בכל הנוגע לבטיחותי עד הגעתי לאולם ומרגע יציאתי ממנו  אני מוותר בזאת על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי ו/או כנגד MABUZA ו/או מי מהנציגים בגין כך.

8.             אני בריא, ואינני סובל ממחלה ומצבי הרפואי כשיר ואין כל בעיה רפואית לרבות גמישות יתר במפרקים העשויה להחמיר כתוצאה מהשתתפות בפעילות במתקנים ו/או בטרמפולינות ו/או באולם.

9.             ידוע  ומוסכם עלי כי MABUZA מפעילה מצלמות באולם, וכי המשתתפים בפעילות באולם מצולמים. אני נותן את הסכמתי, לכך ש MABUZA רשאית לעשות כל שימוש, על פי דין ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בצילומים, בהם אני ו/או ילדיי הקטינים מופיעים, ואני מאשר כי לא תהיה לי ו/או למי מטעמי כל טענה, דרישה ו/או תביעה, לרבות לפיצוי כספי, בקשר לכך, ובכלל זה כלפי MABUZA ו/או הנציגים.

10.           דיני מדינת ישראל חלים על פעילות זו ויפורשו על פיהם, מבלי לתת להן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. בית המשפט המחוזי בת"א תהא הסמכות השיפוטית היחידה והבלעדית בכל הקשור לאישור הפעילות , לשימוש במתקנים ובאולם.

11. כרטיסיה לאימונים פתוחים תקפה ל3 חודשים מיום הקניה, לאחר קנית כרטיסיה אין החזר כספי.

12. כל הכרטיסיות הן אישיות ולא ניתן להשתמש בכרטיסיה אחת לכמה מתאמנים

13.יש אפשרות לבטל את מנוי האימון הפתוח בכל עת, לאחר הביטול יחוייב המתאמן בעלות המוצרים שקיבל בחינם בעת ההרשמה כגון חולצה/מסכה/קורס אונליין.

אישור פעילות באולם, ניתן לאחר חתימה על תקנון/טופס הרשמה. האישור יהיה בתוקף למשך שנה אחת או עד הפסקת המנוי באולם. אולם MABUZA לפי שיקול דעתה עשויה לבקש לחדש את החתימה על אישור הפעילות גם בטרם חלוף שנה מהמועד בו חתמת עליו לראשונה, במקרה של שינוי תנאי אישור הפעילות, מעת לעת. אישור פעילות שנחתם ידנית, יהיה תקף לשימוש חד פעמי במועד הביקור באולם בלבד.

ידוע מקובל והנני נותן את הסכמתי לתקנון פעילות באולם הנ"ל,  פרטי האישיים ישמרו על ידי MABUZA או מפעילי החוגים, וישמשו אותה למטרות עסקיות או משפטיות חוקיות, לרבות לשם שליחת מידע שיווקי ופרסומי. לפרטים נוספים אנא ראה את מדיניות הפרטיות של MABUZA.

קטין נדרש להחתים את ההורה או אפוטרופוס חוקי שלו על אישור הפעילות.

דמי ביטוח תאונות אישיות עבור מתאמן בסך 100 ש"ח ייגבו מכל נרשם לאימוני מבוגרים ולמתאמנים באימונים פתוחים ולא יוחזרו בכל מקרה.

תקופת הביטוח מה 01.06.21 – 31.05.22