נגישות

המפתח להצלחה

תקנון

לידיעה:

סעיפים 1-12 מתייחסים לרשום שנתי בלבד

סעיפים 13- 18  מתייחסים לרשום למרתון קיץ

  1.         שעת לימוד קבוצתית במרכז המפתח להצלחה (להלן – "המרכז") היא בת 60 דקות.

              התשלום החודשי בגין שיעור קבוצתי הינו, עבור 4 שיעורים בחודש קלנדרי,

              בכפוף ללוח החופשות בהם לא יתקיימו לימודים כמפורט בסעיף 10 להלן

2.         עבור תרגול בכיתה עם מתרגל, יש לרכוש כרטיסיית תרגולים. יש לתאם הגעה לתרגול, יומיים מראש (באמצעות שליחת מסרון או מייל לפי הפרטים הנקובים בטופס זה להלן).

            תרגול יתקיים בימים בהם המרכז פתוח, בין השעות 16:30-20:30, בכפוף לכך שנרשמו מינימום שבעה תלמידים לתרגול.

            תלמיד שלא הופיע לתרגול אליו נרשם, ייחשב כאילו השתתף בתרגול וכרטיסיית התרגולים תנוקב בהתאם. לא יינתן החזר כספי עבור כרטיסיית תרגולים שלא נוצלה עד לסוף שנת הלימודים.

3.         אמצעי תשלום: (א) בשיקים דחויים שיימסרו במועד ההרשמה, מעותדים ל-1 בכל חודש, עבור מספר החודשים שמתחילת פעילות החוג ועד לסיום החוג בכל שנה; או חיוב באמצעות כרטיס אשראי עבור מספר החודשים שמתחילת פעילות החוג ועד לסיום החוג בכל שנה.

            שיעורים קבוצתיים לתלמידי כיתות ג'-יב' יתקיימו בין החודשים אוקטובר 2020 ועד למאי 2021 (כולל).

4.         שיעור שאינו מתקיים עקב אי הופעת התלמיד נזקף לחובתו של התלמיד. יחד עם זאת ייעשה מאמץ להשלים לתלמיד עד 2 שיעורים במהלך שנת פעילות, בכפוף לקיום קבוצת לימוד תואמת אליה יוכל להצטרף, ובלבד שהתלמיד הודיע על אי הופעתו 24 שעות מראש באמצעות שליחת מסרון או מייל לפי הפרטים הנקובים בטופס זה להלן.

5.         במקרה של ביטול מצד המרכז, יתואם שיעור חלופי.

6.         הפסקת לימודים במשך שנת הלימודים (מה-1.9 בכל שנה ועד 31.5 בשנה שלאחר מכן)  תיעשה כדלקמן:

6.1        הודעה שתימסר בכתב למזכירות עד ה-15 לכל חודש תחייב בתשלום עד סוף החודש השוטף בלבד (בכפוף לסעיף 6.3 להלן).

6.2      הודעה שתימסר בכתב למזכירות לאחר ה-15 לחודש תחייב בתשלום עבור החודש השוטף והחודש שלאחריו (בכפוף לסעיף 6.3 להלן).

6.3        למרות האמור בסעיפים 6.1 ו-6.2 לעיל, הודעה שתימסר לאחר ה-15 לחודש מרץ, תחייב בתשלום עבור יתרת שנה"ל (עד 31.5 כמפורט בסעיף 3 לעיל).

  7.         המרכז שומר לעצמו את הזכות לשנות במידת הצורך ימים ו/או שעות פעילות של שיעורים.

8.         ההורה מתחייב לשלם את שכר הלימוד/תשלומים כמפורט לעיל בגין לימודי בנו/בתו. אי הופעת התלמיד/ה לשיעורים ללא הסדרת הפסקת לימודים כמפורט לעיל לא יפטרו את ההורה מתשלום שכר הלימוד.

10.        לוח חופשות

להלן מועדי החופשות בהן לא יתקיימו לימודים/שיעורים:

               חג סוכות חופש בין התאריכים 4.10-11.10

               חג חנוכה חופש בין התאריכים 13.12-17.12

              חג פורים חופש בין התאריכים 25.2

              חג פסח חופש בין התאריכים 23.3-1.4

               יום הזיכרון חופש 14.4

              יום העצמאות חופש 15.4

               חג שבועות חופש 16.5-17.5

לנרשמים לשיעורים קבוצתיים במתמטיקה (כאמור בסעיף 1 לעיל), תינתן, חלף שיעורים שהיו אמורים להתקיים בימי החופשה המפורטים בסעיף 10 זה לעיל, זכאות לכניסה לתרגולים, ללא תשלום נוסף, במועדים המפורטים להלן (ארבעה תרגולים מקסימום לנרשמים לשנת לימודים מלאה), ועל תלמיד המבקש לממש זכאותו לתרגול, לתאם מראש השתתפותו בתרגול כמפורט בסעיף 2 לעיל.

לנרשמים לשיעורים קבוצתיים באנגלית (כאמור בסעיף 1 לעיל), תינתן , חלף שיעורים שהיו אמורים להתקיים בימי החופשה המפורטים בסעיף 10 זה לעיל, זכאות לכניסה לשיעורים מרוכזים בתאריך 23.4, 30.4 , ללא תשלום נוסף.

האמור בסעיף 10 זה אינו גורע מהוראות סעיף 1 לעיל בקשר למועדים בהם לא מתקיימים שיעורים עקב אורכו של החודש.

להלן מועדי התרגולים כאמור בסעיף זה לעיל:

11. במקרה שיוכח כי התלמיד או אחר מבני ביתו של התלמיד גרם נזק לאחר, לרבות נזק לבניין או בחצר המוסד בו יתקיימו שיעורים ו/או תרגולים או לרכוש הזולת במקום או בסביבה, בין לבדו ובין עם אחרים, ההורה מתחייב לשלם את הסכום שייזקף לחובת התלמיד בעבור הנזק או חלק השתתפותו בו.

12. הודעות למרכז יש לשלוח באחד מהאופנים הבאים: מסרון לטלפון מס' 052-6118776; לדוא"ל mail@m-center.org.il.

13. התשלום בגין המרתון יבוצע בכרטיס אשראי במערכת או בשיק בכפוף למוסכם מול רכזת המרכז.

14.  לביצוע הרישום בפועל יש להתקשר למפתח להצלחה בטלפון 073-7883300 או 052-6118776. הרישום מותנה ויבוצע רק לאחר אישור תנאי הרשמה אלה וביצוע התשלום (כרטיס אשראי או שיק).

15. הרישום יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד. פתיחת מרתון מותנית במינימום נרשמים.

16. מיקום מדוייק של המרתון יימסר בסמוך לפני תחילתו.

17. ביטול הרשמה ייעשה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 .בקשת ביטול יש לשלוח אל חני גוטמן במייל mail@m-center.org.il לא יינתן זיכוי בגין ימי היעדרות תלמיד מהמרתון מכל סיבה שהיא לרבות מחלה.

18. מקרה שיוכח כי התלמיד או אחר מבני ביתו של התלמיד גרם נזק לאחר, לרבות נזק לבניין או בחצר המוסד בו יתקיים המרתון או לרכוש הזולת במקום או בסביבה, בין לבדו ובין עם אחרים, ההורה מתחייב לשלם את הסכום שייזקף לחובת התלמיד בעבור הנזק או חלק השתתפותו בו.