נגישות

מרכז הבמה גני תקווה

תקנון

תקנון סדנאות וחוגים●  


אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לבית הספר למחול ולסדנאות התיאטרון של מרכז הבמה

אנא קראו בעיון את התנאים והנהלים

 ההרשמה מהווה הסכמה לאמור לעיל:

כללי

שנת הפעילות תחל בתאריך 1.9.2023 בהתאם למערכת השיעורים השנתית.

אופן ההרשמה והסדרת תשלום:

התשלום יבוצע מראש עבור כל שנת הפעילות, באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי ו/או המחאות דחויות. התשלום הינו חודשי ללא ריבית.

על המשתתף להציג בפני מדריך הסדנה אישור/קבלה המעידה על הסדר תשלום שנתי.

הסדרי תשלומים:

כרטיס אשראי בהוראת קבע: עד 11 תשלומים- בהתאם למועד הרישום

המחאות: עד 11 המחאות לתאריכים עוקבים לכל השנה כשהתאריך על השיק יהיה רשום ה-1 לתחילת כל חודש ובהתאם למועד הרישום.

מזומן :יש להגיע להיכל ולהסדיר תשלום שנתי.

ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי, למעט בכרטיס דיינרס.

מדיניות הנחות: (אין כפל הנחות)

* בן משפחה שני זכאי ל 5% הנחה.

* בן משפחה יחיד החל מהחוג השלישי זכאי ל - 5% הנחה.

* ההנחה ניתנת ממחיר החוג הנמוך.

פתיחת וסגירת פעילויות

פתיחת פעילות מותנית במספר מינימום של נרשמים.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות שעות ומיקום באולמות המגוונים במרכז הבמה.

הודעה על השינוי תועבר לכל משתתף באמצעות פרטי ההתקשרות אותם מסר בעת הרישום.

במקרה של שינוי במועד פעילות , רשאי המשתתף לבטל ההתקשרות וזאת בכפוף למסירת הודעת ביטול בכתב שתתקבל בסדנה עד מועד פתיחת הסדנה/ קיום המפגש הראשון .

במקרה של סגירת פעילות מכל סיבה שהיא, יוחזר למשתתף דמי ההשתתפות היחסיים שנותרו להמשך.

נהלי ביטול השתתפות והחזר בגין שיעורים שבוטלו:

ביטול השתתפות יעשה באמצעות טופס ביטול בלבד, דרך לשונית צור קשר באתר https://did.li/Tqfrl

יש להעביר טופס ביטול מסודר בכדי שנוכל לטפל בבקשה.

אין החזר שיעורים או החזר כספי בגין היעדרות של משתתף בסדנה/בחוג.בפעילות

לא יתאפשרו ביטולים עקב נגיף  (19 covid)

היעדרות משתתף בעקבות כניסה לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות,

לא תזכה את המשתתף בהחזר כספי.

● ניתן לבטל השתתפות בחוג עד ליום 20/02/2024 בכפוף לדמי ביטול בשיעור של 5%

ממחיר החוג השנתי או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם.

● ביטול שיעשה לפני המועד הנ"ל והודעה על כך תינתן עד ה -10 לכל חודש, יתבצע עד סוף

החודש. לאחר ה 10 לחודש יגבה תשלום על החודש הבא אחריו.

● במקרה של ביטול החוג לאחר ה- 20/02/2024 יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות.

לאחר תאריך זה לא יתבצעו החזרים כספיים כלל.

● במידה והמשתתף נרשם והצטרף לחוג לאחר ה 20/02/2024, החודש הראשון יהווה תקופת

ניסיון (בתשלום מלא). במקרה של ביטול החוג לאחר חודש הניסיון, יחויב המשתתף עד סוף

שנת הפעילות.

● אין החזר כספי רטרואקטיבי.

● במקרה של ביטול הרישום, תבוטל כל הנחה שניתנה מכל סיבה שהיא כיוון שההנחה תקפה אך

ורק לרישום לשנת לימודים מלאה.

● חישוב ההחזר נעשה לפי חודשים מלאים ולא לפי שיעורים בודדים.

● בעל כרטיס האשראי אתו שולם החוג, הינו הגורם הבלעדי הרשאי לבטל את הרישום בכפוף

להנחיות לעיל.

● עבור ביטול עסקאות ששולמו באמצעות המחאות, או עבור המחאות שחזרו תיגבה עמלה בסך

22 ₪ לכל המחאה בכפוף לעמלת הבנק.

במקרה שלא ניתן יהיה לקיים את הסדנה כתוצאה מ"כח עליון", ניתן יהיה לבטל את הרישום גם לאחר ה- 10 לחודש ינואר בכפוף לתשלום דמי ביטול ודמי טיפול כמפורט לעיל. למען הסדר הטוב, "כוח עליון" משמעו: כל פעולה ו/או נסיבות אשר אינן תלויות בצד מן הצדדים ואשר אין עליהם שליטה, לרבות (אך לא רק) הגבלות כתוצאה ממגיפה (ובכללן הגבלות כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה (19 covid), מלחמה מצב חרום, שביתות, צווים ממשלתיים ו/או של רשויות מקומיות, אישור משטרה אבל כללי בשל פיגוע וכיו"ב. הקפאת פעילות- לא תתאפשר הקפאה של סדנה למעט מקרים חריגים (כגון מחלה ממושכת, אבל או כוח עליון וכד') בהם יש להציג מסמכים רלוונטיים.

מחירי הסדנאות משוקללים וכוללים חישוב בגין ימי חופשה ומועדים, מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים כלשהם בגין ימי חופשה ומועדים. בימי שבתון לא יוחזר שיעור ו/או יינתן החזר תשלום.

שונות

במעמד ביצוע התשלום, נדרשת חתימה על הצהרת בריאותו של המשתתף המאשר כי אין מניעה רפואית, גופנית או אחרת להשתתפות סדירה, בסדנאות או בפעילויות. (במקרה וקיימת סוג של בעיה רפואית אנא ציינו זאת בפנינו והציגו אישור רפואי)

המשתתף ו/או ההורה, מחויבים להודיע להיכל על כל שינוי במצב הרפואי של המשתתף מיד עם היווצרות שינוי כאמור. כן מתחייב המשתתף לדווח להיכל על כל שינוי בפרטי כתובתו ו/או פרטי יצירת קשר עמו.

הנהלת ההיכל אינה אחראית על ציוד אישי שניזוק או אבד האחריות הינה של משתתף הפעלות בלבד, אנו ממליצים לא להגיע עם ציוד יקר.

ההיכל ידאג לבטיחות הילדים במסגרת פעילות הסדנה בלבד, אין באחריות ההיכל לדאוג להגעת המשתתפים לסדנה וחזרתם הביתה.

ידוע לי כי רישום פעילות בסדנה ומסירת פרטיו, מהווה אישור של המשתתף לקבלת עדכונים על פעילויות, בין היתר, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת S.M.S ווצאפ, או הודעה בפייסבוק של ההיכל. באפשרות המשתתף להודיע בכל עת על סירובו לקבל דבר פרסומת מכל סוג שהוא.

ידוע כי במהלך הפעילות ומעת לעת, יצולם המשתתף על ידי ההיכל ו/או מי מטעמה רשאית לעשות שימוש בצילומים אלה.

יצירת הקשר לפעילות שוטפת תתקיים מול מדריך/כת הפעילות באמצעי התקשורת המגוונים.

משמעת וכללי התנהגות:

תלמידי הסדנה מתחייבים להישמע להוראות צוות ההנהלה, המורים ועובדי ההיכל ולנהוג בהם בדרך ארץ ובכבוד.

יש להקפיד על התנהגות נאותה בשיעורים והגעה בזמן, לא תותר כניסת תלמיד שיגיע באיחור.

שימוש בטלפון נייד בשעת השיעור או החזרה אסורים בהחלט.

אלימות גופנית ומילולית אסורה בהחלט. במקרה של אלימות רשאית הנהלת ההיכל להחליט על השעיה או הפסקת ההשתתפות לאלתר.

משתתף שיגרום נזק בחללי העבודה או בציוד, יחויב בעלויות. 

מספר המשתתפים בפעילות מוגבל.

הקפדה על הופעה ולבוש מתאים לשיעור.

ט.ל.ח הזכות לשינויים שמורה.

בית הספר למחול קדמת הבמה:

 • •   יש לשמור על היגיינה אישית והופעה נקייה ומסודרת הכוללת בגדי ריקוד, נעלי ריקוד ושיער אסוף.
 • •   יודגש, כי חל איסור לכל הרקדנים להיכנס עם צמידים ו/או שעונים ו/או עגילים ו/או כל תכשיט אחר לשיעורי הסטודיו מטעמי בטיחות.
 • •   יש להגיע בביגוד עפ"י המקובל בשיעור הספציפי (קוד לבוש לכל שיעור ייקבע בתחילת שנת הפעילות ע"י המורים). רכישת הביגוד מתבצעת עצמאית בתחילת השנה ואינה כלולה בעלות החוג.
 • •   החפצים האישיים באחריות הרקדנ/ית בלבד, אין הנהלת קדמת הבמה/ מרכז הבמה אחראים על אובדן או גניבת ציוד בשטח הסטודיו.
 • •   הרישום לשיעורי המחול הינו שנתי- לא יוחזר תשלום על החסרת שיעורים מסיבות אישיות של התלמיד.
 • •   תינתן אפשרות לשיעור ניסיון אחד ללא התחייבות לפני ביצוע הרישום, משתתף שהחליט להירשם ישלם גם בעבור השיעור הנ"ל, בכל מקרה לא יובטח מקום בשיעור, אלא לאחר הרשמה והסדר תשלום.
 • •   פתיחת כל שיעור מותנית במספר משתתפים מינימלי, אי לכך ייתכנו שינויים במערכת השעות בתחילת השנה ובמהלכה.
 • •   המחירים אינם כוללים את הכרטיסים של מופע הסיום והפעילויות המיוחדות (השתתפות בסדנאות, פרויקטים מיוחדים וכו')
 • •   לא יוחזר תשלום על מועדים וחגים שבהם לא יתקיימו שיעורים.
 • להקות המחול הייצוגיות בבתי הספר מקיימות את החזרות בהתאמה ללוח החופשות הבית ספריות. לפיכך, לא ייתקיימו חזרות בזמן החופשות של בתי הספר.  
 • •   המשתתפים ישובצו לקבוצות בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של קדמת הבמה. קדמת הבמה רשאית לשנות שיבוץ זה במהלך השנה.
 • •   קדמת הבמה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד שיעורים.
 • •   במקרה של היעדרות מדריך, השיעור יועבר ע"י ממלא מקום ו/או ידחה למועד אחר עפ"י שיקול הנהלת קדמת הבמה.
 • •   הודעות בנוגע לשינויים, עדכונים ועוד יימסרו בקבוצות הווצאפ השונות, חובת ההתעדכנות חלה על התלמיד ומשפחתו. 
 • •   הנהלת קדמת הבמה רשאית להחליף, מורה/לשנות מורה/שעת שיעור על פי שיקול דעתה המקצועי ללא הודעה מראש.
 • •   במהלך ההכנות למופעים יתקיימו חזרות ושיעורים נוספים, מעבר לשעות המערכת. בעבור הנ"ל לא ייגבה תשלום נוסף אך ייתכן שבמידה ויהיו ביטולי שיעורים במהלך השנה, הם יקוזזו מהשעות הנוספות שיינתנו. בנוסף ייתכן כי שעות נוספות אלו יתקיימו בימי סוף השבוע.
 • •   אי ציות לכללים המפורטים בתקנון, הפרעות למהלך התקין של השיעורים או התייחסות בלתי הולמת להנחיות של מורי ונציגי קדמת הבמה ייחשבו כעבירות משמעת ובמידת הצורך יאפשרו להנהלת קדמת הבמה, לאחר אזהרה הולמת לבטל את השתתפותו של הרקדן.
 • •   אני מאשר/ת שאני/ שבני/בתי במצב בריאותי תקין המאפשר את פעילותו/ה במסגרת המרכז למחול (במקרה וקיימת סוג של בעיה רפואית אנא ציינו זאת הפנינו והציגו אישור רפואי).
 • •   הנני מאשר/ת שימוש בתמונות וסרטונים אשר יצולמו במהלך הפעילות בשיעורים לצורך פרסום ויחסי ציבור של המרכז למחול קדמת הבמה.
 • •   אני מאשר/ת קבלת פרסום ומידע הקשור למרכז המחול קדמת הבמה ולמרכז הבמה באמצעות המייל, הודעת s.m.s וואצאפ.
 • ט.ל.ח. הזכות לשינויים שמורה.
 • בית הספר לתיאטרון ואומנויות הבמה- ענתות

על התלמיד להתנהג בצורה הולמת, לשמור על הסדר ולהישמע להוראות המדריכים ואנשי הצוות.

על התלמיד להגיע לשיעור בזמן.

משך הפעילות: מערך השיעורים יחל ביום ב' ה- 4.9.23 ויסתיים בסוף יוני 2024.

* חובה לשמור על היגיינה

 • המחירים אינם כוללים את הכרטיסים של מופע הסיום והפעילויות המיוחדות (השתתפות בסדנאות, פרויקטים מיוחדים וכו')
 • החפצים האישיים באחריות המשתתף בלבד, אין ההנהלה אחראים על אובדן או גניבת ציוד.
 • הרישום הינו שנתי- לא יוחזר תשלום על החסרת שיעורים מסיבות אישיות של התלמיד.
 • לא יוחזר תשלום על מועדים וחגים שבהם לא יתקיימו שיעורים.
 • אני מאשר/ת שאני/ שבני/בתי במצב בריאותי תקין המאפשר את פעילותו/ה (במקרה וקיימת סוג של בעיה רפואית אנא ציינו זאת הפנינו והציגו אישור רפואי).
 • הנני מאשר/ת שימוש בתמונות וסרטונים אשר יצולמו במהלך הפעילות בשיעורים לצורך פרסום ויחסי ציבור.
 • אני מאשר/ת קבלת פרסום ומידע הקשור למרכז הבמה באמצעות המייל, הודעת s.m.s  וואצאפ.

ט.ל.ח. הזכות לשינויים שמורה.