נגישות

שחמטיפוס

תקנון

אני מבקש/ת בזאת מרצוני החופשי להשתתף ו/או לתת לבני/בתי להשתתף בפעילות בשחמטיפוס.

אני מצהיר/ה שמצבי ו/או מצב בני/בתי הבריאותי תקין ואין בעיות רפואיות או עבר רפואי שעלולים להיגרם או להחמיר בפעילות ספורטיבית.

אני ו/או ילדי נמצא/ת במצב בריאותי התואם את אופי הפעילות ואיננו סובל/ת/ים מכל בעיה פיזית ו/או נפשית העלולה לפגוע בשיקול דעתי/ו/ה/נו.

אני מקבל/ת כי חובתי  וחובת בני/בתי ללמוד את חוקי המקום וכללי ההתנהלות ולפעול על פיהם. 

אני מאשר/ת שהבנתי כי אדם שאינו פועל על פי הכללים מהווה מפגע לעצמו ולסביבה וכי כל פגיעה שתיגרם לי ו/או לבני/ בתי עקב כך לא תוכל ליפול באחריות שחמטיפוס ו/או עובדיה. 

ילדי ואני קראנו את חוקי הפעילות של שחמטיפוס ואני מסכים/ה לפעול על פיהם.  הוסבר לי ואני מאשר/ת כי אדם שאינו פועל על פי הכללים הקודמים מהווה מפגע לעצמו ולסביבה. וכי כל פגיעה שתיגרם לי ו/או לילדי עקב כך לא תוכל ליפול באחריות שחמטיפוס ו/או בעליה ו/או עובדיה.

הוסברו לי הסכנות שבפעילות זו ואני לוקח/ת על עצמי כל סיכון ופציעה, שעלולים להיגרם לי/לבני/לבתי. ואני מודע/ת  לסכנות הקשורות בטיפוס ולוקח/ת את מלוא האחריות על עצמי ו/או על בני/ בתי.

אני פוטר את שחמטיפוס ו/או בעליה ו/או עובדיה ו/או מדריכיה ו/או לקוחותיה מכל נזק פיזי, נפשי ו/או לרכוש שעלול להיגרם לי ו/או לבני/בתי במהלך הפעילות.

שחמטיפוס ו/או כל הרשומים מעלה לא יהיו אחראים לכל נזק שעשוי להיגרם לי ו/או לבני/בתי ו/או לרכושי, בכל מקום שבו אשתמש בידע שרכשתי בשחמטיפוס אני משחרר בזאת את שחמטיפוס מכל אחריות. הוסברו לי הסכנות שבפעילות זו ואני לוקח/ת על עצמי כל סיכון בפציעה ,שיתוק ו/או מוות שעלול להיגרם לי ו/או לבני/ בתי. 

יתר על כן, שחמטיפוס ו/או כל הרשומים מעל לא יהיו אחראים לכל נזק שעשוי להיגרם לי/לבני/לבתי ו/או לרכושנו, בכל מקום שבו אשתמש/ישתמשו בידע שרכשתי/רכשו משחמטיפוס ו/או עובדיה.  

אני מתחייב/ת לנהוג בהתאם לכללי המתחם ולהישמע לצוות., אני מתחייב/ת כי בני/בתי ינהגו בהתאם לכללי המתחם וישמעו לצוות.

חתימה על מסמך זה תקפה מיום החתימה ולכל פעילות נוספת בשחמטיפוס.

אני מאשר/ת קבלת דיוור פירסומי.  אני מקבל/ת שזהו חוזה, קראתי חוזה זה בעיון ואני חותם/ חותמת עליו מרצוני החופשי.