נגישות

עתידי בי"ס להסמכות בע"מ

תקנון

 

 

 

נהלי "עתידי" בי"ס להסמכות בע"מ

 1. כללי :

בית הספר להסמכות פועל עפ"י הכללים שמפורטים בזה.

 1. תנאי קבלה :
 1. הגשת טופס הרשמה אשר כולל: אישור רפואי כנדרש, תשלום דמי הרשמה, הצהרה חתומה (לסטודנט מתחת לגיל 18 תידרש גם חתימת הורים).
 2. מעבר מבחן מעשי וראיון אישי.
 3. הסדרת רישום ותשלום שכר לימוד.

 

 1. חובות התלמיד :
 2. על הסטודנט להיות נוכח לפחות ב- 80% מהלימודים בכל פרק עיוני ומעשי.

תלמיד אשר ייעדר מכל סיבה שהיא, מעבר ל – 20% משעות הלימוד בכל פרק לימודים, לא יורשה לגשת לבחינה באותו פרק(למעט אישורים חריגים שינתנו בכתב מוועדת חריגים שתדון בעניין) ולא יוכל להיבחן במבחנים המסכמים.

 1. על כל סטודנט להגיש את המטלות במועד שנקבע.
 2. בסיום כל פרק לימוד, תיערך בחינה.

ציון עובר בבחינה בפרקים מדעיים: 70 

ציון עובר בתורת הענף (ענפי עיוני+ ענפי מעשי) הוא 70.

לכל מבחן מועד א' ומועד ב'  * מועד נוסף בעלות של 200 ₪.

תלמיד שלא צלח במועד א' זכאי לגשת למועד ב' (מועד ב' לא יתקיים בהכרח ביום הלימודים הקבוע של הקורס).

אי הגעה לבחינה הינה כאי הצלחה בבחינה.

 1. ערעור – תלמיד רשאי לעיין בבחינה בנוכחות מרצה או מי ממנהלת היחידה או ביה"ס. תלמיד רשאי להגיש ערעור על ציונו בבחינה שבוע מיום פרסום התוצאות. תוצאות הערעור תימסרנה שבוע מיום הגשת הערעור. התלמיד אינו רשאי לצלם או להעתיק את הבחינה או חלק ממנה.
 2. בהתאם לדרישות חוק הספורט,תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף הינה תנאי לקבלת תעודת הסמכה.
 1. פטור מלימודי עזרה ראשונה יינתן לחובשים צבאיים.
 2. פטור מלימודי עזרה ראשונה יינתן לבוגרי קורס עזרה ראשונה מחברה מוכרת ומאושרת ע"י משרד החינוך בהיקף של 28 שעות  לימוד לפחות ובתוקף של שנה.
 1. תלמידה בהריון חייבת להמציא אישור מרופא ולחתום על טופס הצהרה/ויתור תביעות, בכפוף להוראות המצוינות בתקנון המכללה.
 2. תלמיד בעל לקויות למידה, נדרש להציג אבחונים מתאימים לפני מועד פתיחת הקורס. מנהל ביה"ס הוא המחליט אילו הקלות לימודיות ניתן להעניק לתלמיד על סמך האבחונים.

ג.  פטור והכרה בלימודים :

     ניתן לקבל פטור מפרק לימודי מסוים לאור הכרה בלימודים קודמים .בקשה להכרה תוגש בכתב לפני מועד פתיחת הקורס, לדוא"ל   -   atidischool@gmail.com  תוך פניה בנושא  למזכירות בי"ס עתידי
     הזמינה במספר - 04-6441313 / 0547728749

     הבקשה תימסר לפני מועד תחילת הקורס. על המגיש לצרף צילומי תעודות/גיליון ציונים/סילבוס מפורט
     של לימודיו וכל מידע נוסף שיידרש על ידי הנהלת בית הספר.

 

ד.  כללי התנהגות :

 1. הפרות משמעת כגון העלבת סגל ההוראה, הונאה בבחינה, מסירת מידע כוזב או הרשעה בעבירה פלילית עלולה לגרום להשעיה מהלימודים עד לבירור העניין. ועדת משמעת רשאית להפסיק את לימודיו של תלמיד ללא תמורה כספית.
 2. יש להגיע בבגדי אימון ובנעלי אימון בלבד לכל השיעורים והפעילויות המעשיות בקורס.  

ה.  השלמת חובות לימודיים :

 1. על התלמיד לסיים את חובותיו הלימודיים תוך חצי שנה מסיום הקורס. (המפגש האחרון).

2.  השלמת חובות לימודיים בתקופה שמעל שנתיים מיום סיום הקורס תתאפשר רק במקרים חריגים ותהיה בתשלום נוסף .

 

ו. תנאי הסמכה :

   תעודת ההסמכה תינתן לתלמיד שיעמוד בתנאים הבאים:

 1. נוכחות בשיעורים בהיקף של 80% לפחות (בכל פרק בנפרד) - על התלמיד מוטלת האחריות לוודא
  עם המרצה כי נוכחותו נרשמה.
 2. השגת ציון עובר לפחות בכל המבחנים.
 3. השלמת הסטאג'.
 4. הצגת תעודת תקפה של מגיש עזרה ראשונה.
 5. הסדרת כל התשלומים והחובות הכספיים.
 6. את התעודה ניתן יהיה לקבל במשרדי ביה"ס.

ז. בריאות התלמיד:

   אין ביה"ס מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כל שהם ו/ או פיצויים בגין טיפול רפואי. כל תלמיד חייב להיות מבוטח באחת מקופות החולים ו/או לכיסוי בטוח רפואי, לרבות האחריות לתשלום בגין       שירותים  רפואיים שיקבל התלמיד מכל גוף.

ח.  הפסקת לימודים :

    1. סטודנט המבקש להפסיק לימודיו חייב לפנות בכתב למנהל בי"ס וכן למשרדי בית הספר ולפרט את הסיבות.

ט.  החזרים כספיים בגין ביטול השתתפות :

    1. במידה וחניך מבטל את השתתפותו לאחר שהקורס כבר החל – דמי ההרשמה לא יוחזרו.

    2. במידה וחניך מחליט להפסיק את לימודיו:

        א. פרישה מהלימודים במהלך השבוע הראשון – החניך יקבל החזר של 80% משכ"ל של הקורס.

        ב. פרישה מהלימודים עד חודש מפתיחת הקורס – החניך יקבל החזר של 50% משכ"ל של הקורס.

        ג. פרישה מהלימודים לאחר החודש הראשון של הקורס – לא יינתן החזר משכ"ל של הקורס.

 

קביעת נהלים :

ראוי להדגיש כי בית הספר להסמכת מדריכים בספורט פועל על פי התקנון של בי"ס עתידי בי"ס להסמכות
והוא המחייב.

דמי הרשמה לא מוחזרים 250 ₪ בעת ביטל רישום לאחר פתיחת הקורס, רק אם הקורס לא נפתח.

 

טופס הצהרה /ויתור תביעות – עתידיבי"ס להסמכות בע"מ:

        אני הח"מ מאשר בזאת כי אני מעוניין להתקבל ללימודים בעתידי בי"ס להסמכות בע"מ .

        הנני מתחייב למלא אחר תקנות ביה"ס , לרבות תקנון בי"ס המתפרסם באתר משרדי בית הספר       

        להסמכת מדריכים בספורט ולעמוד בכל החלטותיה במשך תקופת לימודי בבי"ס כולל תשלום שכר

        הלימוד כנדרש.

       ידוע לי והנני מסכים כי תוכנית הלימודים כפופה לשינויים, לרבות צוות ההוראה בקורס.

       הנני מתחייב להמציא אישור רפואי חתום ע"י רופא המאשר את כשירותי לעסוק בפעילות גופנית.

       ידוע לי שהאחריות להעברת  אישורים חלה עלי, ידוע לי כי אי המצאת האישורים עלולה לגרום לביטול

       לימודי, ובכל מקרה אני אשא במלוא האחריות לכל תוצאה שתיגרם לי בעקבות מצב בריאותי , אשר לא

       דווח לבי"ס.

       הנני מאשר מרצוני החופשי את הסכמתי והתחייבותי לכל האמור לעיל.