נגישות

נינג׳ה סקול בע״מ

תקנון

תקנון האקדמיה לנינג'ה ראשון לציון בע"מ 

 

 1. האקדמיה לנינג'ה ראשון לציון בע"מ  ח.פ 51636657 (להלן: "האקדמיה ו/או החברה") שכתובתה רחוב  המכבים 14 ראשון לציון, הינה המפעילה של האקדמיה  (להלן: "המתחם"); 

 1. השתתפותי בפעילות המתקנים שבמתחם, מותנית בעיוני בתנאים אלו, תנאי השתתפות ובמתן הסכמתי. (או ככל שהנני הורה או אפוטרופוס חוקי, במתן הסכמתי בשם ילדי הקטין) לכל תנאיו של אישור השתתפות זה מילוי פרטיי המזהים (ובמקרה שהנני הורה או אפוטרופוס חוקי גם במילוי הפרטים המזהים של ילדי הקטין) 

 1. באישור השתתפות זה משמעם, שקראתי את כל תנאיו, ושהנני מסכים ומחויב להם במלואם. 

 1. שימוש במתקנים במתחם: 

 1. ידוע לי, שמטעמי בטיחות וזהירות הכניסה למתקנים במתחם והשימוש בהם מותנים בתנאים הבאים: 

 1. הסכמה לתנאי שימוש האתר ולתנאי אישור השתתפות זה וקיומם. 

 1.    קיום הוראות השימוש והזהירות המפורסמות במתחם וקיום הנחיות הבטיחות של צוות המתחם. (להלן (א)-(ב) יחד: ("כללי האקדמיה"). 

 1. הנני מתחייב לקיים את כללי האקדמיה כדלהלן: 

 1. ידוע לי, כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, למנוע את כניסתי ו/או להוציא אותי מהמתקנים ו/או המתחם, אם לא אקיים את כללי החברה, כולם או חלקם, ובמקרה כזה החברה, תהיה פטורה מכל אחריות כלפי בגין כך. 

 1.  בכפוף לכל דין, החברה תהיה רשאית להודיע לי, על פי שיקול דעתה, כי לא תתאפשר כניסתי למתחם, לרבות עקב תקלה במתחם, דרישת כל רשות מוסמכת, מספר המבקרים במתחם, תקלה ו/או שגיאה בשריון מועד השתתפות ו/או מפני שלא קיימתי את כללי החברה. 

 1.  הנני מוותר בזאת על כל טענה, דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר למקרה בו לא תתאפשר כניסתי למתחם מכל סיבה שהיא ובלבד שבמקרה ונמנעה כניסתי עקב מעשה ו/או מחדל יושב לי מלוא הסכום ששילמתי עבור הכרטיס, ככל ששילמתי עבורו מראש, או תינתן לי אפשרות לבקר במתחם במועד אחר. 

 1.  שני מתאמנים או יותר מאותה המשפחה הגרעינית, זכאים להנחה עבור בן המשפחה השני בסך של 5% מהתשלום. 

 1. במידה והופסקה פעילותו של אחד מבני המשפחה, יהיה על בן המשפחה השני להשלים את הסכום המלא.  

 1. האקדמיה לנינג'ה ראשון לציון בע"מ אינה מקיימת אימונים בכל החגים, ערבי החגים ובחול המועד פסח. 

 1. במעמד הרישום ייגבה סכום של 110 ₪ כדמי רישום וביטוח חד פעמיים שאינם מוחזרים בשום שלב. 

 1. פתיחת חוג מותנית במס' מינימום של נרשמים, מאידך, הזכות לאקדמיה  לסגור חוג מפאת מיעוט משתתפים. 

 1. במקרה של סגירת חוג ע"י החברה מכל סיבה שהיא, יוחזרו למשתתף דמי השתתפות היחסיים שנותרו להמשך החוג, עד סוף שנת הפעילות. 

 1.  החברה רשאית להפסיק את פעילותו של משתתף אם לא הוסדרו בעבורו ההתחייבויות הכספיות לפעילות במתחם. המשתתף יחויב לשלם את חובותיו לחברה עד תום תקופת ההשתתפות. 

 1.  במידה ויש אילוצים מנהלת האקדמיה רשאים לשנות את זמני פעילות החוגים ומיקומם עפ"י צרכי האקדמיה. 

 1.  מתאמן שהפסיד אימון יוכל לקבל השלמה במועד אחר בכל מקרה לא ניתן לקבל זיכוי כספי בגין חיסורים. 

 1. מתאמן או הורה המבקש לבטל את השתתפותו יודיע על כך במייל רשמי בלבד לכתובת Info@ninjaacademy.co.il

 1. בכל מקרה לא יתקבלו ביטולים בהודעות סמס/וואטסאפ או שיחת טלפון אלא דרך המייל בלבד! 

 1. במקרה של בקשה לביטול, המתאמן יהיה זכאי להחזר מלא עבור כל החודשים הנותרים ממועד קבלת המייל ובכל מקרה, חודש שהחל ישולם עד סופו. סעיף זה תקף עד לתאריך ה-20 לפברואר  או חודשיים מיום הרישום - המאוחר מבניהם. . מתאמן שיבקש להפסיק את פעילותו לאחר תאריך זה, לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו מכל סיבה שהיא. זו התחייבות שבגינה הנכם זכאים להנחת הרישום השנתי. 

 1. במידה ולקוח הודיע על ביטול באמצע החודש, מנוי הלקוח יבוטל בחודש העוקב ויתאפשר ללקוח להגיע ולנצל את המנוי עד תום החודש המבוטל. 

 1. דמי הרישום והביטוח יחויבו עם הרישום לחוג ואינם ניתנים לזיכוי מיום החיוב. 

 1.  אי השתתפות בחוג, אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלא. 

 1.  פעילות בחוג שבוטלה בשל היעדרות מדריך תתקיים במועד חלופי, עליו תפורסם הודעה מוקדמת באתר או בקבוצות הווטסאפ של החוגים הרלוונטיים. 

 1. קטינים- על ההורים לאסוף את ילדם בשעת סיום החוג. החברה אינה אחראית על הילד במידה וההורה לא הגיע. 

 1. במעמד ביצוע התשלום, נדרשת חתימה על תקנון  והצהרת בריאותו של הנרשם לחוג.  

 

כללי: 

 1. בכפוף לכל דין, אני פוטר בזאת את החברה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה (להלן יחד: "הנציגים"), מכל אחריות בגין כל פגיעה, אובדן ו/או נזק, לרבות לגוף ו/או לרכוש, שייגרמו לי, בפעילות, במתקנים במתחם או מחוצה לו מכל סיבה שהיא, לרבות אך מבלי להגביל את כלליות האמור: 

 1. (א) בנסיבות אשר האקדמיה  אין שליטה עליהן, כגון סיכוני כוח עליון. 

 1. (ב) בנסיבות של רשלנות שלי ו/או של הפרה מצידי של הוראה כלשהי מכללי החברה ובכלל זה ומבלי להגביל את כלליות האמור במקרה שאעשה פעולה ו/או תרגיל מסוכן. 
  תרגיל קשה ו/או שימוש אסור או בלתי מתאים במתקנים במתחם; 

 1. (ג) בכל הנוגע לבטיחותי עד הגעתי למתחם ומרגע יציאתי ממנו; ואני מוותר בזה על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי ו/או כנגד החברה ו/או מי מהנציגים בגין כך. 

 1. על אישור השתתפות זה יחולו דיני מדינת ישראל, והוא יפורש על פיהם (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירה הדין הבינלאומי הקבועים בהם) 

 1. לבתי המשפט במחוז המרכז תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור לאישור ההשתתפות, לשימוש במתקנים במתחם. 

 1. צילום: ידוע לי ומוסכם עלי, כי האקדמיה  מפעילה מצלמות (וידאו וסטילס) במתחם, וכי המשתתפים בפעילות במתחם מצולמים ומוקלטים 

 1.  אני נותן את הסכמתי, לכך כי האקדמיה רשאית לעשות כל שימוש, על פי דין ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בצילומים, בהם אני ו/או ילדיי הקטינים מופיעים, ואני מאשר כי לא תהיה לי ו/או למי מטעמי כל טענה, דרישה ו/או תביעה, לרבות פיצוי כספי, בקשר לכך, ובכלל זה כלפי האקדמיה   ו/או הנציגים. 

 1. אישור זה הינו בגדר ההסכמה הנדרשת לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. זכויות הקניין הרוחני בצילומים שייכות לחברה באופן בלעדי. 

 1. בגיר, שהינו מעל גיל 18 רשאי לחתום על אישור ההשתתפות. 

 1. חתימה עבור קטין ייעשה ע"י אחד ההורים בלבד. 

 1.  ילדים מתחת לגיל 6 חייבים פיקוח של הורה. 

 1. ידוע לי כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באם משתתף מסוים אינו מתאים לפעילות בחוג/באירוע ועלולה להפסיק את פעילותו במקום מהסיבות הבאות: המתאמן מפריע להתנהלות החוג/אירוע, ו/או לא מקשיב להוראות המדריך ו/או להוראות הבטיחות במקום, המתאמן מתנהג באלימות פיזית/מילולית כלפי האחראים/מתאמנים במקום. 

 1. החברה לא תהא אחראית לכל גניבה ו/או אובד ו/או נזק של חפצייך האישיים במהלך ביקורך במתחם. 

 1. ידוע לי, כי מטעמי בטיחות חל איסור על הכנסת אוכל, שתייה ובעלי חיים  למתקנים במתחם, והנני מתחייב לנהוג בהתאם לכך. 

 1. ידוע לי כי הרשת והמועדון אינם אחראים על אובדן ו/או גניבה של ציוד השייך למתאמנים. 

 1.  ידוע לי, כי מטעמי בטיחות חל איסור להסתובב יחפים בשטח המתחם כולו. והפעילות מתבצעת עם נעלי ספורט סגורות בלבד. הובהר לי כי חל איסור על לעיסת מסטיק במהלך הפעילות במתחם. 

 1. במידה וחלק כלשהו מתנאים אלו, ייקבע כבלתי חוקי, יתר התנאים ימשיכו ויעמדו בתוקפם. 

 1.  אישור השתתפות זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד. 

 1. אישור ההשתתפות, שנחתם אלקטרונית הינו חד פעמי ותוקפו לא יפוג כל עוד הלקוח לא הודיע על כך בכתב לחברה. 

 1. קורונה - במידה ויש סגר זמני האימונים שפוספסו למתאמנים יוחזרו במועד אחר. 

 1. במידה והמתאמן חוה קורונה – על המתאמן או מי מטעמו יציג אישור רפואי, יקבל המתאמן מהאקדמיה זמנים אחרים להתאמן. 

 1. במועדי החגים שבהם לא יתקיימו שיעורים באקדמיה, האקדמיה לנינג'ה תשתדל לתת מענה אחר במידת האפשר לאותו אימון שלא התקיים. 

 1. לא ניתן להקפיא במשך כל תקופת המנוי מעבר לחודש פעילות במצטבר. כל חיסור מעבר לתקופה זו תהיה על חשבון המנוי. 

 1. התנהגות בניגוד להוראות המועדון ו/או המדריכים ו/או אי גילוי בעיה רפואית כלשהי ו/או מחלה מהם סובל התלמיד, מסירים כל אחריות מהמאמן ו/או הנהלת המועדון ו/או המדריכים בקשר לכל נזק שיגרם לתלמיד ו/או בקשר לפיצויו בשל כך. 

 1. הנהלת המועדון רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לקבל תלמיד לפעילות במועדון או להפסיק את פעילותו הקיימת מבלי לפרט את הסיבות לכך. 

 1. במהלך השנה ובהתאם להתקדמותו של המתאמן, מתקיימות פעילויות מעשירות נוספות כגון: מבחני דרגה, תחרויות, השתלמויות, מחנות אימונים ועוד – פעילויות אלו כרוכות בתשלום נוסף ואינן פעילויות חובה. 

 1. ידוע לי שבמהלך האימונים והפעילויות השונות יתקיימו צילומים במועדון למקורות הפרסום השונים. והרשת רשאית לפרסמם במקומות שונים. 

 1. הרשת והמועדון אינם אחראים על אובדן ו/או גניבה של ציוד השייך למתאמנים. 

 1. דמי הרישום והביטוח יחויבו עם הרישום לחוג ואינם ניתנים לזיכוי מיום החיוב. 

 1. אין החזר כספי עבור היעדרות חלקית במהלך השנה, משום סיבה שהיא. 

 1. במידה והמתאמן לא שילם בזמן הנדרש הנהלת הרשת רשאית למנוע ממנו להתאמן. 

 1. למען הסר ספק במידה ולא יתאפשר המשך קיום הפעילות באופן קבע יבוצע החזר/זיכוי באופן גורף לכלל הלקוחות. 

 

הצהרת בריאות 

 1. אני מצהיר כי ככל הידוע לי מצב בריאותי תקין ואין כל מניעה בריאותית ו/ או סיבה אחרת להשתתף בפעילות. 

 

סעיף  קורונה 

 1. הוראות הקורונה מטילות מגבלות שונות מעת לעת ולכן יתכנו שינויים מידיים בפעילויות השונות ואף היעדרויות של מאמנים. 

 1. במידה ובעקבות הנחיות למניעת התפשטות הקורונה, לא ניתן יהיה לקיים את הפעילות באופן פרונטלי, עד 4 אימונים יושלמו עם החזרה לפעילות. 

 1. במידה ולא תתאפשר פעילות פרונטלית מעבר לחודש ימים, יבוצעו החזרים כספיים עד חזרה לפעילות פרונטלית. 

 1. בכל מקרה, לא יתאפשר ביטול מנוי לאחר ה-20 לפברואר. 

 1. במקרה של בידוד אישי, המתאמן יוכל להשלים את האימונים שהפסיד בכל אחד מסניפי הרשת וללא תשלום נוסף. 

 

הצהרת הורים / מתאמנים 

 1. ידוע לי כי השתתפות/י בתי / בני בחוג מותנית באישור והסכמה לתקנון. 

 1. אני מצהיר שהיני מעל גיל 18 ו/או אמה/ו או אביה/ו של מי שפרטיה/ו מולאו בטופס ההרשמה זה, קראתי את האמור בטופס הנ"ל, הבנתי את האמור בו והנני מקבל/ת על עצמי את כל ההתחייבויות וההצהרות הכלולות בו. 

 

הגנת הפרטיות 

 1. נוהל הגנת פרטיות - נתוני כרטיסי אשראי מוצפנים ואינם מועברים לצד ג. 

 

נוהל אספקת שירות 

 1. עם ביצוע הרישום באתר יקבל הלקוח קבלה למייל המאשרת את הפעולה. 

 1. מייל זה אינו מהווה אישור תשלום אלא בקבלת החשבונית/ קבלה בתחילת כל חודש למייל הלקוח. 

 

שיווק 

 1. ידוע לי שבמהלך האימונים והפעילויות השונות יתקיימו צילומים במועדון למקורות הפרסום השונים. והרשת רשאית לפרסמם במקומות שונים. 

 1. אני מאשר/ת קבלת חומר פרסומי בהודעות מייל, ווטסאפ והודעות SMS