נגישות

אינגליש סנטר

תקנון

הסכם מתן שירות

בין:  אינגליש סנטר, עוסק מורשה מספר 039670526 ללקוח.

להלן תנאי השתתפות בקורסים השונים ללימודי אנגלית שמעניקה החברה:

1.החברה מעבירה קורסים ללימודי אנגלית ברמות שונות בסניפי הרשת בלמידה פרונטלית או בשיעורי זום באונליין או בקורסים דיגיטליים.

 

2.סוגי מנויים - קורס פרונטלי

הלקוח יקבל את שירותי החברה בהתאם לבחירתו מתוך האפשרויות המוצעות על ידי החברה להלן:

2.1.קורס קיץ ילדים - למשך 5 ימים 3 שעות בכל יום סה"כ 15 שעות לימודיות בסך 1,300 ₪ .

2.2.שיעור פרטי - בעלות של 120 ₪ לשיעור לשעת לימוד.

2.3.קורס אנגלית מבוגרים - 24 שעות לימוד בעלות 1980 ₪.

2.4.מנוי ילדים שנתי/ קורס אנגלית למבוגרים - 48 שעות לימוד בעלות 3360 ₪.

2.5.מנוי ילדים שנתי מוזל - 48 שבועות לימוד בעלות 2880 ₪.

2.6.החברה רשאית לתת הנחות ולשנות את הסכום על פי צרכי החברה.

3. סוגי מנויים - קורס דיגיטלי

3.1.קורס אנגלית בסיסית/מתחילים/מתקדמים/ לכיתות א-ג – כל רמה בעלות 590 ₪.

3.2. קורס אנגלית מלא - בעלות 1100 ₪.

3.3. קורס אנגלית לכיתות ד-ו/כיתות ז-ט/כיתות י-יב - כל רמה בעלות 900 ₪.

3.4. קורס אנגלית פרימיום - בעלות 1500 ₪.

3.6. החברה רשאית לתת הנחות ולשנות את הסכום על פי צרכי החברה.

3.7. החברה אינה מתחייבת לתוצאות ולכן הלקוח לא יוכל לטעון כי אין שיפור או תוצאות מרכישת הקורסים הדיגיטליים.

4. סוגי מנויים - קורס אונליין

4.1.קורס אנגלית אונליין ל 3 חודשים - 12 שיעורים  720 ₪.

4.2.קורס אנגלית אונליין ל 6 חודשים - 24 שיעורים  1320 ₪.

4.3.קורס אנגלית אונליין ל 12 חודשים - 48 שיעורים  2304 ₪.

4.4.החברה רשאית לתת הנחות ולשנות את הסכום על פי צרכי החברה.

 

5.הקפאת מנוי שנתי (קורס פרונטלי)

5.1.ניתנת ללקוח אפשרות להקפאת מנוי ילדים שנתי בין 48 שיעורים ובעלות כוללת של 3360 ₪ בחודשים יולי אוגוסט ("תקופת החופש הגדול"). אורך ההקפאה לא תעלה על 4 שיעורים.

5.2.הודעה על הקפאה כאמור תישלח לכתובת החברה המצוינת במבוא להסכם זה ובכתב או תינתן טלפונית.

5.3.בעת ביטול חוג, ולאחר שימוש בהקפאה ייחשבו שיעורי ההקפאה כשיעורים אשר בוצעו ויחויבו.

5.4.לא תתאפשר הקפאת מנויים אחרים.

6.ביטול העסקה (קורס פרונטלי&אונליין&דיגיטלי)

6.1.ביטול עסקה טרם תחילת הקורס יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

6.2.עלות ביטול קורס פרונטלי הינה 250 ₪ (מאתיים וחמישים שקלים). עלות הביטול נובעת הן ממתן ההנחה עבור מנויים ארוכי טווח והן מהוצאות שנעשו עקב ביצוע העסקה וביטולה מול חברות צד ג' שונות.

6.3.עלות ביטול קורס אונליין הינה 150 ₪ (מאה וחמישים שקלים). עלות הביטול נובעת הן ממתן ההנחה עבור מנויים ארוכי טווח והן מהוצאות שנעשו עקב ביצוע העסקה וביטולה מול חברות צד ג' שונות.

6.4.לא ניתן לבטל מנויים מסעיף 2.2 ו סעיף 2.1.

6.5.הודעה על ביטול עסקה תישלח לכתובת המייל של החברה ועל אחריות הלקוח להתקשר ולוודא הגעת המייל .

6.6. לאחר רכישת הקורס הדיגיטלי לא יהיה ניתן לבטל את הקורס ולקבל זיכוי כספי.

7.שונות (קורס פרונטלי)

7.1.במקרה של היעדרות לקוח משיעור מכל סיבה שהיא, אין החברה ו/או המורה אחראים להשלים את החומר הנלמד באותם מפגשים, גם אם הלקוח הודיע על כך מראש, אך החברה תעשה את מירב המאמצים על מנת להשלים את החומר ללקוח.

7.2.בקורסים המופיעים ב (סעיף 4.1,4.2,4.3,2.1,2.6,2.3,2.4) לא ניתן להחסיר שיעורים.

7.3.במנוי פרונטלי ילדים שנתי מסעיף 2.4 ניתן להחסיר 4 שיעורים ובמנוי מבוגרים ניתן להחסיר 2 שיעורים ולקבלם בסוף הקורס.

7.4.שיעור פרטי (סעיף 2.2) ניתן לביטול 48 שעות ליפני תחילתו. באין הגעה או אין הודעת ביטול השיעור יחויב.

7.5.קורס קיץ במנוי ילדים יפתח רק בהרשמה של שלושה תלמידים ומעלה. במקרה של אי פתיחת הקורס יוחזר התשלום ללקוח.

7.6.שיעורים הניתנים כהטבה/מתנה יינתנו בסוף הקורס. תלמיד אשר אינו סיים את הקורס אינו זכאי להטבה או להחזר כספי בגין השיעורים הנ"ל.

7.7.איסוף ופיזור התלמידים הינו באחריות ההורים בלבד.

7.8.הסכם זה ממצה את כל ההסכמות וההבנות בין החברה לבין הלקוח ובא במקום כל ההסכמים וההבנות הקודמים בעניין זה בין החברה לבין הלקוח, בין בכתב בין בעל פה ובין במצג.

7.9 מנוי 2.5 הינו מנוי תקופתי הנמשך 48 שבועות בלבד וברצף, ואינו כולל השלמת שיעורים אשר אינם מתקיימים בערבי חג, חג או חול המועד סוכות בהם המרכז סגור.

8.מתן זכות לשימוש בתמונות ילדים (קורס פרונטלי)

8.1.הנני מאשר/ת בזה ונותנ/ת את הסכמתי לעשות כל שימוש בתמונות ו/או צילומי וידאו שלי ו/או של ילדיי שפרטיהם מפורטים במסמך זה, אשר צולמו במהלך שהותם במרכז (להלן: "החברה") לצורכי שיווק הפעילות במרכז ופרסומו בכל צורה ו/או אופן שייקבעו על ידי ההנהלה, לרבות פרסום בעיתונות הכתובה או בכל מדיה או פלטפורמת שידור אחרת, לרבות אינטרנט וסלולר.

8.2.הנני מצהיר/ה, באמצעות חתימתי על מסמך זה, כי אין לי ו/או לילדיי, ולא תהיינה לי ו/או לילדיי, כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, כספיות ו/או אחרות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פיצוי כספי בגין השימוש כאמור, על פי כל דין.

8.3.הנני מאשר/ת כי חתימתי על כתב אישור זה נעשתה מרצוני החופשי, ולאחר שקראתי את תוכנו וקיבלתי הסבר מתאים מנציג המרכז.

9. כוח עליון:

9.1 על אף האמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית על השלמת שיעורים, כולם או מקצתם, אם עיכובם או אי קיומם הם תוצאה של  כוח עליון.

9.2 בהסכם זה, "כוח עליון" משמעו - אירוע או גורם אשר בעת חתימת ההסכם, החברה לא ידעה או חזתה  אותו מראש ו/או לא היה עליהם לדעת או לחזותו מראש, ו/או הוא אינו בשליטתם, והמונע באופן ישיר מהחברה למלא התחייבויותיהם על-פי ההסכם, כולן או מקצתן, ו/או גורם לכך שקיום ההסכם באותן נסיבות יהא בלתי אפשרי.  כגון- מצבים ביטחוניים, אסונות טבע ועוד.

10.הלקוח מצהיר ומתחייב (קורס פרונטלי&דיגיטלי&אונליין)

10.1.הלקוח מודע לכך כי הינו משתתף בקורס המתקיים במוסד חינוכי. במהלך לימודיו בקורס, מתחייב הלקוח להתנהג התנהגות נאותה ולהישמע להוראות החברה, מנהליה, עובדיה ומוריה. החברה תהייה רשאית להפסיק את לימודיו של לקוח שלא פעל בהתאם לאמור, ללא מתן החזר כספי.

10.2.לפצות ו/או לשפות את החברה על כל נזק שעלול להיגרם לה ו/או נגרם לה כתוצאה מהתנהגות פסולה של הלקוח.

10.3.הלקוח מתחייב להשקיע מזמנו וממרצו, להגיע לשיעורים, למלא במלואם את המטלות ושיעורי הבית שיינתנו לו.

10.4.לא להקליט, לצלם, לתעד בכל אמצעי, להעביר לצד ג', חומר שהועבר במהלך הקורס או נמסר ללקוח במסגרת הרישום לקורס והקורס.

10.5.הלקוח מצהיר כי הוא מבין ויודע ששיטת הלימוד המועברת על ידי החברה או מי מטעמה במסגרת כל סוג מנוי וכל קורס שהוא הינה בגדר זכות קניינית של החברה וכי חל על הלקוח איסור מוחלט למסור בכל אמצעי שהוא לצד ג' את שיטת הלימוד כאמור.

10.6.לא לעשות שימוש שלא כדין בחומרי הלימוד ולא להפר את זכויות היוצרים של החברה.

11.זכויות החברה (קורס פרונטלי&אונליין)

11.1.לחברה שמורה הזכות בהתאם לשיקול דעתה לקבוע מיהו המורה אשר ילמד, כמו כן שמורה לו הזכות לשנות את המורה במידת הצורך או לבצע הקפאת מנוי.

11.2.לחברה שמורה הזכות בהתאם לשיקול דעתה לשנות את פורמט השיעורים ומועדם.

11.3.לחברה הזכות להפסיק לימודיו של כל לקוח אשר התנהגותו משבשת או עלולה לשבש את מהלכו התקין של הלימודים. במקרה כזה לא יהא הלקוח זכאי להחזר תשלום כלשהו עבור השיעורים אשר בוצעו ויחויב עבור ביטול הקורס בהתאם לסעיף 6.3,6.2.

11.4.סעיף 11 על תתי סעיפיו באים להוסיף ולא לגרוע מזכויות החברה על פי כל דין.